Türkçe


Sürücü Belgesi Randevu

Elektronik Ehliyet Sınavı(e-Sınav)

Güzergah

Gerekli Evraklar

  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Kimlik fotokopisi
  • Diploma veya tastikname aslı
  • Sabıka kaydı
  • Sağlık raporu Fotoğraflı
  • İkametgah Senedi
  • Ehliyet fotokopisi (fark için)

DUYURULAR

Kayıtlarımız 

Başlamıştır

Kýþýn Araç Bakýmý

İzlenme 5341

V Kayýþýna dikkat;
Yaz aylarýnda geniþleyen V kayýþý,özelliðini kaybeder.Kayýþý germeniz mümkünse gererek kullanýn, aksi takdirde kayýþý deðiþtirmek gerekir. Çünkü gevþek kayýþ þarjý etkiler,vantilatörün devir daimini yavaþlatýr. Dolayýsýyla otomobilin saðlýklý çalýþmasýný etkiler.

Antifrizi mutlaka ölçtürün;
Radyatör sistemindeki suyun donmamasý için antifiriz kullanýlmalýdýr.Soðutma sistemini korozyona karþý korumak için yaz-kýþ kullanýlmasý gereken antifriz,kýþýn soðutma sisteminin donmasýný önler.

Hava filtresine bakýn;
Kýþ mevsimi önceden hava filtresini kontrol etmek,temizlemek veya kullanýlmayacak durumdaysa deðiþtirmek gerekir.Fiskiyeleri ayarlayýn;
Camý temizlemeye yarayan fýskiyeler sudaki kireç nedeniyle zamanla týkanabilir. Fýskýyelerin uçlarýný bir iðne yardýmý ile açabilirsiniz.

Silecekleri kontrol edin;
Ön cam sileceklerinin kýþ ayarlarýnýn zorlu koþullarýnda iyi performans göstermesi için aþýnmýþsa deðiþtirilmesi gerekir.Yazýn bunaltýcý sýcaklarýnda silecekler çabuk aþýnmýþ olabilir..Silecekleriniz aþýnmýþsa,kendinizden kolayca deðiþtirebilirsiniz.Böylece yaðmurlu ve karlý havalarda görüþünüz önemli ölçüde artar.

Lastikleri dýþ deliklerini kontrol edin;
Otomobilin yola tutunmasýný saðlayan lastiklerin ideal diþ derinliðinin 3 mm olmasý gerekir.Eðer kýþýn karlý yollarda kaymak istemiyorsanýz,mutlaka lastiklerinizi kontrol ettirin.

Elektrik sistemini gözden geçirin;
Kýþýn havadaki nem ortamýnýn artmasýyla,buji kablolarý ve distribütör kapaðýndaki çatlaktan nem girip otomobil çalýþmayabilir.Onun için elektrik sistemini kontrol edin.

Periyodik bakýma raðmen yaða sýk sýk bakýn;
Periyodik bakýmlarýn dýþýnda kýþa girmeden önce motor yaðýnýn mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Uzun süre kullanýlan yað motoru koruma özelliðini kaybeder.

Silecek suyunu ihmal etmeyin;
Alkol içermeyen uygun bir cam silecek sývýsý,cam yýkama sistemini sýfýr dereceye kadar,donmaktan koruyabilir.Buzlu havalarda camýnýzý temizlemek istiyorsanýz,dikkat.

 


03/10/2022 Gün Ortalama:49  Bugün42 ziyaret var  Sitede 2 Kişi var  IP:100.25.42.211