Türkçe


Sürücü Belgesi Randevu

Elektronik Ehliyet Sınavı(e-Sınav)

Güzergah

Gerekli Evraklar

  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Kimlik fotokopisi
  • Diploma veya tastikname aslı
  • Sabıka kaydı
  • Sağlık raporu Fotoğraflı
  • İkametgah Senedi
  • Ehliyet fotokopisi (fark için)

DUYURULAR

Kayıtlarımız 

Başlamıştır

G Sýnýfý

 

* 2918 sayýlý Trafik Kanununa göre G sýnýfý ehliyet alabilmek için en az 18 yaþýný bitirip 19'dan gün almak gerekmektedir.
* G sürücü belgesi makinesi operatörlük belgesi olanlarýn Taþýt Trafiðine açýk olan yollarda Ýþ Makinesi kullanabilmek için almalarý zorunlu ehliyettir. Operatörlük belgesi olmayanlara verilmemekte olup Operatörlük belgesi olanlar her hangi bir sýnava tabi tutulmadan sürücü belgeleri varsa eðer. Yeni yapýlan düzenlemeyle Sürücü Kursuna Kayýt yaptýrýp G sýnýfý sürücü sertifikasý aldýktan sonra Emniyet Müdürlüðü Trafik Tescil Þubelerine Müracat ederek ehliyetlerine ekletebilmektedir.
* Ýþmakinesi Operatörlük belgesi sahalarýnda kullanýlan forklift, kazýyýcýyükleyicivinç vs. gibi araçlar için alýnmasý zorunlu belgedir.
* Ýþ Makinesi Operatörlük belgesi almak için adaylar Motordan teorik sýnava ve Alacaklarý Operatörlük belgesi araç cinsine göre uygulama sýnavýna tabi tutulurlar.

03/10/2022 Gün Ortalama:49  Bugün40 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:100.25.42.211