Türkçe


Sürücü Belgesi Randevu

Elektronik Ehliyet Sınavı(e-Sınav)

Güzergah

Gerekli Evraklar

  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Kimlik fotokopisi
  • Diploma veya tastikname aslı
  • Sabıka kaydı
  • Sağlık raporu Fotoğraflı
  • İkametgah Senedi
  • Ehliyet fotokopisi (fark için)

DUYURULAR

Kayıtlarımız 

Başlamıştır

Trafik Dersi

İzlenme 5368

A) Genel Tarifler:

TRAFÝK : yalarýn ve araçlarýn karayollarý üzerindeki hal ve hareketleridir
KARAYOLU (YOL) : Trafik için, kamunun yararlanmasýna açýk olan arazi þeridi, köprüler ve alanlardýr
GEÇÝÞ ÜSTÜNLÜÐÜ : Görev sýrasýnda, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliðini tehlikeye sokmamak þartý ile trafik kýsýtlama ve yasaklarýna baðlý olmamalarýdýr
GEÇÝÞ HAKKI : Yayalarýn veya araç kullanlarýn, yolu kullanmak sýrasýndaki öncelik hakkýdýr. 
DURMA : Her türlü trafik zorunluluklarý dýþýnda araçlarýn insan indirmek ve bindirmek, eþya yüklemek, boþaltmak veya beklemek amacýyla kýsa süre için durdurulmasýdýr. 
PARTETME : Araçlarýn, durdurma ve duraklamasý gereken haller dýþýnda býrakýlmasýdýr.

B) Karayolu Ýle Ýlgili Tarifler: 
ÝKÝ YÖNLÜ KARAYOLU : Taþýt yolunun her iki yöndeki taþýt trafiði için kullanýldýðý karaypludur. 
TEK YÖNLÜ KARAYOLU : Taþýt yolunun yanlýz bir yöndeki taþýt trafiði için kullanýldýðý karayoludur. 
BÖLÜNMÜÞ KARAYOLU : Bir yöndeki trafiðe ait taþýt yolunun bir ayýrýcý ile belirli þekilde diðer taþýt yolundan ayrýlmasý ile meydana gelen karayoludur. 
ERÝÞME KONTROLLÜ KARAYOLU (Otoyol - Ekspresyol) : Özellikle rtansit trafiðe tahsis edilen, belirli yerle ve þartlar dýþýnda giriþ ve çýkýþýn yasaklandýðý, yaya, hayvan ve motorsuz araçlarýn giremediði, ancak izinli motorlu araçlarýn yararlandýðý ve trafiðin özel kontrola tabi tutulduðu karayoludur. 
GEÇÝÞ YOLU : Araçlarýn bir mülke girip çýkmasý için yapýlmýþ olan karayolu üzerinde bulunan kýsmýdýr. 
BAÐLANTI YOLU : Bir kavþak yakýnýnda karayolu taþýt yollarýnýn birbirine baðlanmasýný saðlayan, kavþak alaný dýþýnda bulunan karayoludur. 
BANKET : Yaya yolu ayrýlmamýþ karayolunda, taþýt yolu kenarý ile þevbaþý veya hendek iç üst kenarý arasýnda kalan ve olaðan olarak yayalarýn ve hayvanlarýn kullanacaðý, zorunlu hallerde de araçlarýn faydalanabileceði kýsýmdýr. 
PLATFORM : Karayolunun, taþýt yolu (kaplama) ile yaya yolu (kaldýrým) veya banketinden oluþan kýsmýdýr. 
KAVÞAK : Ýki veyadaha fazla karayolunun kesiþmesi veya birleþmesi ile oluþan ortak alandýr. 
TALÝYOL : Genel olarak üzerindeki trafik yoðunluðu bakýmýndan baðlandýðý yoldan daha az önemde olan yoldur. 
ANAYOL : Ana trafiðe açýk olan ve bunu kesen karayolundaki trafiðin bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiþ hakkýný vermesi gerektiði iþaretlerle belirlenmiþ karayoludur. 
OKUL GEÇÝDÝ : Gnel olarak okul öncesi, ilk öðretim ve orta dereceli okullarýn çevresinde özellikle öðrencilerin geçmesi için taþýt yolundan ayrýlmýþ ve trafik iþaretiyle belirlenmiþ alandýr. 
DEMÝRYOLU GEÇÝDÝ (hemzemin geçit) : Karayolu ile demiryolunun ayný seviyede kesiþtiði bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir.

C) Araçlara Ýliþkin Tanýmlar: 

OTOMOBÝL : Yapýsý itibarþyle, sürücüsünden baþka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taþýmak için imal edilmiþ bulunan morotlu taþýttýr. Bunlardan taksimetre veya tarife ile yolcu taþýyanlara "taksi otomobil", adam baþýna ücretle yolcu taþýyanlara "dolmuþ otomobil" denir. 
MÝNÝBÜS : Yapýsý itibariyle, sürücüsünden baþka sekiz ile ondört oturma yeri olan ve insan taþýmak için imal edilmiþ bulunan motorlu taþýttýr. 
OTOBÜS : Yapýsý itibariyle, sürücüsünden baþka en az onbeþ oturma yeri olan ve insan taþýmak için imal edilmiþ bulunan motorlu taþýttýr. Troleybüsler de bu sýnýfa girer. 
KAMYONET : Ýzin verilebilen azami yüklü aðýrlýðý 3500 kg.'ý geçmeyen ve yük taþýmak için imal edilmiþ motorlu taþýttýr. 
KAMYON : Ýzin verilebilen azami yüklü aðýrlýðý 3500 kg.'dan fazla olan ve yük taþýmak için imal edilmiþ motorlu taþýtlardýr. 
ÇEKÝCÝ : Romörk ve yarý romörtlarý çekmek için imal edilmiþ oaln ve yük taþýmayan motorlu taþýtlardýr. 
ARAZÝ TAÞITI : Krayollarýnda yolcu ve yük taþýyabilecek þekilde imal edilmiþ olmakla beraber, bütün tekerlekleri motordan güç alan ya da alabilen motorlu taþýttýr. 
GABARÝ : Araçlarýn, yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacý ile uzunluk, geniþlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüdür. (Geniþlik:2,5 m ; Yükseklik:4 m) 
AZAMÝ AÐIRLIK : Taþýtýn güvenle taþýyabileceði azami yüklü aðýrlýðý. 
DÝNGÝL AÐIRLIÐI :Araçta ayný dingile baðlý tekerleklerden, karayolu yapýsýna aktarýlan aðýrlýktýr. (Tek dingil: 10 ton, iki dingil 18 ton)

TRAFÝK POLÝSÝNÝN HAREKETLERÝ 

Trafik polisinin duruþ ve pozisyonuna göre, polis hazýrolda veya kollarýný açmýþ ise trafik polisinin ön ve arka kýsmý trafiðe kapalý, sað ve sol tarafý trafiðe açýktýr. 
Trafik polisi elinin birini havaya kaldýrmýþsa bütün yollar trafiðe kapalýdýr.

IÞIKLI TRAFÝK ÝÞARET CÝHAZLARI

1) Kýrmýzý ýþýk: Yolun trafiðe kapalý olduðunu gösterir. Aksine bir iþaret yoksa, durup beklenir. 
2) Sarý ýþýk: Uyarý anlamýndadýr. Kýrmýzý ýþýkla birlikte yanarsa hazýrlan yol trafiðe açýlmak üzeredir. Yeþil ýþýkla birlikte yanarsa yol trafiðe kapanmak üzeredir. 
3) Yeþil ýþýk: Yolun trafiðe açýk olduðunu gösterir. 
4) Fasýlalý ýþýk: Kýrmýzý ise dur, sarý ise dikkatli geç anlamýndadýr. 
5) Yazýlý ve sesli ýþýk: Araç trafiðine göre yaya trafiðini düzenler ve yayalara hitap eder.

YOL ÇÝZGÝLERÝ 

Devamlý yol çizgileri: Ýki þerit ve iki yönlü karayolunda, dönemeç tepe üstü, kavþak yaya ve okul geçidi, demiryolu geçidi, dar köprü ve tünel gibi yerlerin yaklaþýmýnda þerit deðiþtirilemeyeceðini ve öndeki araçlarýn geçilemeyeceðini belirler. 
Kesik yol çizgileri: Trafik kurallarýna uymak þartýyla sürücülerin, yol ve trafik durumuna uygun olduðunda, öndeki araçlarý geçmek için þerit deðiþtirebileceðini gösterir. 
Devamlý ve kesik yol çizgileri: Yanyana çizilmiþ devamlý ve kesik yol çizgilerinin bulunduðu yerlerde sürücüler, manevra baþlangýcýnda kendilerine en yakýn olan çizginin anlamýna göre davranýrlar. 
Yanyana iki devamlý çizgi: Bu çizgi, yolu bölünmüþ yol durumuna getirdiðinden, bu çizgi boyunca karþý yönün kullandýðý þeritlere girilmez.NOT: Bir kiþi sürekli olarak 5 saat, yarým saat dinlendikten sonra 4 saat daha araç kullanabilir. 24 saatte bir kiþi toplam 9 saat araç kullanabilir. 
NOT: Alkollü iken araç kullananlara para, puan ve 3 ay trafikten men cezasý verilir. Uyuþturucu kullananlara sürekli olarak trafikten men, para ve hapis cezasý verilir. 
NOT: Bir yýl içinde 100 hata puanýný dolduranlara 2 ay trafikten men, ayný yýl içerisinde 2 defada 100 hata puanýný dolduranlara 4 ay trafikten men, 3 defa dolduranlara tamamen trafikten men cezasý verilir.

KARAYOLUNUN KULLANILMASI KURALLARI 

Karayollarý, toplumun her kesiminin yararlandýðý, kamuya çaýk, dolayýsýyla, konulan kurallara, kýsýtlamalara, yasaklara uyulmasý gereken yerlerdir.Karayolarýmýzda trafiðin akýþý saðdandýr. Aksine bir iþaret veya hüküm bulunmadýkça araç sürücüleri aþaðýdaki kurallara uymak zorundadýr.Sürücüler:
1- Araçlarýný, durumun elverdiði oranda gidiþ yönüne göre yolun en saðýndan sürmek. 
2- Yol çok þeritli ise, trafik durumuna göre hýzýnýn gerektirdiði þeritten gitmek. 
3- Þerit deðiþtirmeden önce, gideceði þeritte araçlarýn güvenle geçiþlerinin tamamlamalarýný beklemek. 
4- Trafiði aksatacak ya da tehlikeye sokacak þekilde þerit deðiþtirmemek. 
5- Gidiþe ayrýlan yol bölümünün en sol þeridini sürekli olarak iþgal etmemek. 
6- Ýki yönlü, dört veya daha fazla þeritli yollarda, motosiklet, otomobil, kamyonet, minibüs ve otobüs dýþýndaki araçlarý sürenler, geçme ve dönme dýþýnda en sað þeridi izlemek zorundadýrlar. 
Ayrýca sürücülerin; 
1- Geçme, durma, duraklama, dönme ve parketme gibi haller dýþýnda þerit deðiþtirmeleri. 
2- Ýki þeridi birden kullanmalarý. 
3- Araçlarýn cinsine ve hýzýna uygun olmayan þeritten gitmeleri. 
4- Kavþaklara yaklaþýrken, yerleþim yerleri içinde 30 metre, dýþýnda 150 metre mesafe içinde þerit deðiþtirmeleri. 
5- Ýþaret vermeden þerit deðiþtirmeleri yasaktýr.

HIZ KURALLARI 

Aksine iþaret bulunmadýkça yerleþim yeri dýþýnda ve içinde römorksuz taþýt cinsleri için en çok hýz sýnýrlarý aþaðýda gösterilmiþtir.

ARACIN CÝNSÝ

Yerleþim yerlerinde

Yerleþim yeri dýþýnda

Otomobillerde

50km/s

90km/s

Otobüs, minibüs, kamyon ve kamyonetlerde

50km/s

80km/s

Arazi taþýtlarýyla motosikletlerde

50km/s

70km/s

Tehlikeli madde taþýyýcýlar ile özel yük taþýma izni belgesiyle veya özel izin belgesiyle karayoluna çýkan araçlarda

30km/s

50km/s

Motorlu bisiklet ve bisikletlerde

30km/s

50km/s

Traktör, arýzalý bir aracý çeken araçlarda ve iþ makinasýnda

20km/s

20km/s

Not: Römorksuz bir araca römork takýlýrsa, aracýn hýzý saate 10 km. daha düþük olmalý.
Takip mesafesi: Hareket halindeki iki araç arasýndaki mesafeye denir. Takip mesafesi hýzýn yarýsý kadar mesafedir. Örneðin hýzý 90km/s olan bir aracýn takip mesafesi 45m olmalýdýr. 
Not: Bir aracýn 2 saniyede kat ettiði yol takip mesafesi kadardýr.

ÖNDEKÝ ARACI GEÇME KURALI 

Sürücülerin önlerinde giden aracý geçmeleri için:1. Arkasýndan gelen bir baþka sürücünün geçmeye baþlamamýþ olmasýna, 
2. Önünde giden sürücünün bir baþka aracý geçme niyetini belirten uyarma iþaretini vermemiþ bulunmasýna. 
3. Geçeceði aracýn hýzýyla, geçme esnasýndaki kendi hýzýný da dikkate alarak, iki yolarda da karþýdan gelen trafik dahil, yolu kullananlarýn tümü için tehlike veya engel yapmadan geçme için kullanacaðý þeridin yeteri kadar ilerisinin görüþe açýk ve boþ olmasýna, 
4. Geçiþin, geçilen araçlar için bir güçlük yaratmayacak þekilde ve araçlarýnýn bu geçiþe uygun durumda bulunmasýna dikkat etmeleri mecburidir.

ÖNDEKÝ ARACI GEÇMENÝN YASAK OLDUÐU YERLER 

Sürücüler; 
1. Geçmenin herhangi bir trafik iþaretiyle yasaklandýðý yerlerde, 
2. Köprülerde, tünellerde, kavþaklarda, demiryolu geçitlerinde, görüþün yetersiz olduðu tepe üstü ve virajlarda, önlerindeki araçlarý geçmeleri yasaktýr.Saða dönüþler:
1. Dönüþ iþareti vermeye, 
2. Sað þeride veya iþaretle dönüþ izni verilen þeride girmeye, 
3. Hýzýný azaltmaya, 
4. Dar bir kavisle dönüþ yapmaya mecburdurlar.Sola dönüþler:
1. Dönüþ iþareti vermeye, 
2. Yolun gidiþe ayrýlmýþ olan kýsmýnýn soluna yanaþmaya, 
3. Hýzýný azaltmaya, 
4. Dönüþe baþlamadan, varsa saðdan gelen taþýtlara ilk geçiþ hakkýný vermeye, 
5. Dönüþ sýrasýnda, karþýdan gelen ve emniyetle duramayacak kadar kavþaðaolan araçlarýn geçmesini beklemeye, 
6. Gireceði yolun gidiþe ayrýlan kýsmýna girmek üzere, arkadan gelen ve sola dönecek diðer taþýtlarý engellememek için dönüþünü geniþ kavisle yapmaya, 
7. Dönüþ sýrasýnda ilk geçiþ hakkýný, kurallara uygun olarak karþýya geçen yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlere vermeye mecburdurlar.Araç sürücülerinin: 
1- Baðlantý yollarýnda geri gitmeleri, 
2- Tek yönlü yollarda, duraklama veya park manevrasý dýþýnda geri gitmeleri, 
3- Ýki aracýn emniyetle geçemeyeceði kadar dar olan iki yönlü yol kesimlerinde, karþýlama ve geçiþ kolaylýðý dýþýnda, geri gitmeleri, 
4- Daha geniþ yollarda geriye giderken manevra dýþýnda þerit deðiþtirmeleri, 
5- Trafiði yoðun olan yollarda geriye dönmeleri yasaktýr.Trafik polisi, ýþýklý trafik iþaret cihazlarý veya trafik iþaret levhalarý bulunmayan kavþaklarda;1- Bütün araçlar geçiþ üstünlüðüne sahip araçlara görev anýndayken öncelik verir. 
2- Bütün sürücüler doðru geçmekte olan tramvay hattý bulunan yoldan geçen araçlara,
3- Bölünmüþ yola çýkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara,
4- Tali yoldan çýkan sürücüleranayoldaki sürücülere,
5- Dönel kavþak dýþýndaki sürücüler, dönel kavþak içindeki araçlara, 
6- Bir iz veya mülkten karayoluna çýkan sürücüler, karayolundaki araçlara 
ilk geçiþ hakkýný vermek zorundadýr.

GEÇÝÞ ÜSTÜNLÜÐÜ: 

Görev sýrasýnda, belirli araç sürücülerinin, can ve mal güvenliðini tehlikeye sokmamak þartýyla, trafik kýsýtlama ve yasaklamalarýna baðlý olmamalarýna denir.1- Ambulanslar 
2- Ýtfaiye araçlarý 
3- Polis araçlarý 
4- Sivil savunma araçlarý 
5- Koruyan ve korunan araçlar 
NOT: Geçiþ üstünlüðüne sahip araçlarýn 150 metreden görülür lambalarý olmalýdýr. 150 metreden duyulur sirenleri olmalýdýr. 
NOT: Sarý tepeli lambalý araçlar geçiþ üstünlüðüne sahip deðildir. Sarý tepe lambasý araçlara kendilerini belli etmek için takarlar diðer araç kullananlar da daha dikkatli araç kullanýrlar.

DURAKLAMANIN YASAK OLDUÐU YERLER: 

1- Duraklamanýn yasaklandýðýnýn bir trafik iþaretiyle belirtilmiþ olduðu yerlerde. 
2- Sol þeritte (raylý sistemin bulunduðu yollar hariç). 
3- Yaya ve okul geçitleri ile diðer geçitlerde. 
4- Kavþaklar, tüneller, rampalar ve baðlantý yollarýnda ve buralarda yerleþim merkezleri içinde 5 metre , yerleþim merkezleri dýþýnda 100 metre mesafede. 
5- Görüþün yeterli olmadýðý tepe üstlerine yakýn yerlerde ve dönemeçlerde. 
6- Duraklayan veya park eden araçlarýn yanýnda. 
7- Otobüs ve taksi duraklarýnda. 
8- Ýþaret levhalarýna, yaklaþým yönünde ve park izni verilen yerler dýþýnda, yerleþim birimi içinde 15 metre, yerleþim birimi dýþýnda 100 metre mesafede. 
9- Zorunlu haller dýþýnda, yerleþim yerleri dýþýndaki karayollarýnda, taþýt yolu üzerinde duraklamak yasaktýr.

PARK ETMENÝ N YASAK OLDUÐU YERLER: 

NOT: Duraklamanýn yasak olduðu heryerde park etmek de yasaktýr. 
NOT: Kavþaklarda park etme yasaðý þehir içerisindeki kavþaklarda 30 metre, þehir dýþýnda 150 metre park etmiþ iki araç arasýnda 1,5 metre olmalýdýr.

ARAÇ IÞIKLARININ KULLANILMASI: 

a) Uzaðý gösteren ýþýklar (uzun hüzmeli farlar): 
Yerleþim birimleri dýþýndaki karayollarýnda geceleri seyrederken, yeterince aydýnlatýlmamýþ tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde uzaðý gösteren ýþýklarýn yakýlmasý zorunludur. a) Yakýný gösteren ýþýklar (kýsa hüzmeli farlar): 
Geceleri, yerleþim birimleri dýþýnda karayollarýndaki karþýlaþmalarda bir aracý takip ederken, bir aracý geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleþim birimleri içinde, gündüzleri ise görüþü azaltan sisli, yaðýþlý ve benzeri havalarda yakýný gösteren ýþýklarýn yakýlmasý mecburidir.NOT: Kýsa farla 25 m. , uzun farlar 100 m. ileriyi aydýnlatýr.Iþýklarýn kullanýlmasýna iliþkin esaslar:1- Dönüþ ýþýklarýnýn "geç" anlamýnda kulanýlmasý, 
2- Sadece park ýþýklarý yakýlarak araç sürülmesi, 
3- Karþýlaþmalarda ýþýklarýn söndürülmesi, 
4- Yönetmeliklerde gösterilen esaslara aykýrý ýþýk takýlmasý ve kullanýlmasý, 
5- Sis ýþýklarýnýn; sis, kar, þiddetli yaðmur halleri dýþýnda ve geceleri yakýný ve uzaðý gösteren ýþýklarla ayný zamanda kullanýlmasý, 
6- Yönetmelik esaslarýna uygun olarak takýlan ýþýklarýn da amaç dýþýnda ve gereksiz kullanýlmasý 
yasaktýr.

ARIZALI ARAÇLARIN ÇEKiLMESÝ: 

1- Freni arýzalý olmayan araçlarýn çekilmesi:- Çekme halatý, çekme zinciri veya çekme demiri ile çekilir. 
- Çekme halatýnýn uzunluðu en fazla 5m. olmalýdýr. 
- Halatýn uzunluðu 2,5m. geçerse kýrmýzý yansýtýcý baðlanmalý. 
- Hýz saatte 20km olmalý.2- Freni arýzalý olan araçlarýn çekilmesi:- Çeki demiri ile çekilmeli. 
- Demir uzunluðu en fazla 1m. olmalý. 
- Hýz saatte 15km. geçmemeli.NOT: Her iki durumda da yolcu ve yük taþýnmamalý.

OKUL TAÞITININ ÇALIÞTIRILMA ESASLARI: 

1- Okul taþýtýnýn "DUR" iþareti yakýldýðýnda, diðer bütün araçlar duracak, öðrenci indirme bindirme iþlemi bitinceye kadar okul taþýtý geçilmeyecektir.2- "DUR" iþareti sadece öðrenci indirme bindirme iþlemi sýrasýnda yakýlacak, bu ýþýk frene basýldýðýnda yanan ýþýkla birlikte yanmayacak. 3- Okul taþýtlarýna, taþýma sýnýrýný aþacak sayýda öðrenci bindirilmeyecektir.4-Taþýt içi düzenini saðlamak ve taþýta iniþ ve biniþlerde öðrenciye yardýmcý olmak üzere okul taþýtýnda bir rehber öðretmen veya kiþi bulunacaktýr.5- Öðrencilerin kolayca yetiþtiði cam ve pencereler sabit olacaktýr.NOT: Okul taþýtlarýnýn arlasýnda 30cm. çapýnda kýrmýzý dur lambasý olmalýdýr.NOT: Hatalý park olursa parasýný araç sürücüsü ya da sahibi öder.NOT:Þehir merkezinde kamyon, otobüs ve traktör park yapamaz.

TEHLÝKELÝ MADDE TAÞINMASI: 

Tehlikeli madde taþýyan araçlar, þehir içerisinde 30km. þehir dýþýnda 50km. hýzla gidebilir. (Eðer boþ ise, kendi sýnýfýnýn hýzý ile)NOT: Dolum veya boþaltým sýrasýnda kývýlcým çýkaran nesnelere en fazla 30m. yaklaþýr, park anýnda 20m. takip mesafesi 50m. olmalýdýr.NOT:Tehlikeli madde taþýyan araçlarda 6kg. iki adet yangýn söndürme cihazý ve tamizlik anýnda tanker içindeki aydýnlatma feneri de 6 voltluk pil olmalýdýr.NOT: Arýza anýnda baþka bir gözcü bulunmalýdýr.

OTOYOL KURALLARI: 

Eriþme kontrollü karayolu:Özellikle transit trafiðe tahsis edilen, belirli yerler ve þartlar dýþýnda giriþ ve çýkýþýn yasaklandýðý, yaya, hayvan ve motorsuz araçlarýn giremediði, ancak izin verilen motorlu araçlarýn yararlandýðý ve trafiðin özel kontroletabi tutulduðu karayoludur.Otoyola her yerden giriþ veya çýkýþ yasaklanmýþtýr. Buralara ancak özel yerlerden girilir veya çýkýlýr ki buralara giriþte "hizalanma þeridi" çýkýþta ise "yavaþlama þeridi" denir. Duraklamak, park etmek, geri gitme, geri dönüþ YASAKTIR.

MOTORLU TAÞITLARDA TRAFÝÐE KATILMA-TESCÝL ÝÞLEMLERÝ: 

Araç sahipleri araçlarýný yönetmelikte belirtilen esaslara göre yetkili tescil kuruluþuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak zorundadýr.1- Tescili zorunlu olan ve daha önce tescili yapýlmaýþ bir aracý satýn alan veya gümrükten çeken araç sahipleri: 
->Satýn alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte yazýlý olarak yetkili tescil kuruluþuna müraacat etmek zorundadýrlar.2-Tescili araçlarý NOTER senediyle satýn veya devir alan araç sürücüleri, aracý adýna tescil ettirmek üzere: 
->Gerekli bilgi ve belgelerle birlikte bir ay içinde yetkili tescil kuruluþuna müraacat etmek zorundadýrlar. 3- Tescil edilerek tescil belgesi alýnan araçlarýn karayoluna çýkabilmesi için ayrýca TRAFÝK BELGESÝ ve TESCÝL PLAKALARI'ný almasý gerekir.4- Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarý araç üzerinde hazýr ve uygun durumda bulundurmadan araç trafiðe çýkamaz. 5- Tescil iþlemleri geciken araçlarýn geçici olarak trafiðe çýkarýlýp karayolunda kullanýlmasý için: Geçici trafik belgesi ve Geçici trafik plakalarý alýnmasý mecburidir.6- Tescil plakalarýnýn araç üzerinde ve uygun durumda bulundurulmasý yanýnda ýþýklarýn yakýlmasý ile birlikte arka plakalarýn 20 metra mesafeden okunabilecek þekilde aydýnlatýlmýþ ve temiz olmalýdýr.7- Motorlu bir aracýn iþletilmesi ve herhangi bir kazaya karýþmasý gibi durumlara karþý MALÝ SORUMLULUK SÝGORTASI yaptýrmasý zorunludur.8-Motorlu araç sürücüleri: trafik zabýtasý (polisi) tarafýndan yapýlacak denetim ve kontrol sýrasýnda,a)sürücü belgesini 
b)tescil belgelerini 
c)trafik belgesini 
d)mali sorumluluk sigorta poliçesini ve tescil plakalarýný göstermek zorundadýr.9- Araç sahipleri ekonomik ömrünün dolmasý, kaza, yangýn, tahrip edilme veya benzeri sebeplerle hurdaya ayýrdýklarý araçlarýn tescilinin silinmesi için hurdaya ayýrma tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili tescil kuruluþuna dilekçe ile müracat etmek zorundadýr.

ARAÇLARIN MUAYENE MECBURÝYETLERÝ VE SÜRELERÝ:

1)Hususi otomobiller ile bunlarýn her türlü römorklarý:-Trafiðe çýkarýþýnlan sonra ilk 3 yaþ sonunda ve devamýnda her 2 yýlda bir. 
-Resmi ve ticari plakalý e bunlarýn her türlü römorklarý: Ýlk trafiðe çýkýþýdan itibaren ilk 2 yaþ sonunda de vamýnda yýlda 1. 
-Lastik tekerlekli traktörler ve bunlarýn her türlü römorklarý: 
Ýlk trafiðe çýkýþýndan itibaren ilk 3 yaþ sonunda ve devamýnda her 3 yýlda bir. 
-Diðer bütün motorlu araçlar ile bunlarýn her türlü römorklarý ilk bir yaþ sonunda ve devamýnda her yýl.periyodik muayeneye tabi tutulur.2)Motorlu taþýtýn muayene süresi dolmamýþ olsa bile; 
-Kazaya karýþmasý sonucu yetkili zabýtaca muayenesi görülen araçlar, 
-Üzerinde deðiþiklik yapýlan araçlarayrýca özel muayeneye tabi tutulurlar.3)Araç üzerinde yönetmelikte belirtilen þekilde yapýlacak her türlü deðiþikliðin araç sahibi tarafýndan 30 gün içinde yetkili tescil kuruluþuna bildirilmesi mecburidir. 4)Uyuþturucu ve keyif verici maddeleri almýþ olanlar: 
-Derhal araç kullanmaktan men olurlar. 
-Mahkeme kararýyla para ve hapis cezasý ile cezalandýrýlýr, sürücü belgesi süresiz olarak geri alýnýr.

ASLÝ KUSURLAR: 

1. Kýrmýzý ýþýkta geçmek. Trafik polisinin dur ikazýna uymamak. 
2. Þeride tecavüz etmek. 
3. Bir araca arkadan çarpmak. 
4. Karþý yönden gelen þerit ve yol bölümünden gitmek. 
5. Sollama kurallarýna uymadan araç sollamak. 
6. Dönüþ kurallarýna uymamak. 
7. Daralan yollarda öncelik hakkýna uymamak. 
8. Þehirler arasý yollarda park yapmak.NOT: Alkollü araç kullanmak, hýz limitini aþarak araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak ASLÝ KUSUR DEÐÝLDÝR.

ÇEVRE BÝLGÝSÝ: 

NOT: Katalitik konvektör; zehirli gazlarýn zehirleyicilik özelliðini azaltýr. 
NOT: Bir bölgenin bitki topluluðuna flora, hayvan topluluðuna fauna denir. 
NOT: Ekzosdan dýþarýya %3,5 ile %4,5 arasýnda karbonmonoksit atýlabilir.


03/10/2022 Gün Ortalama:49  Bugün39 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:100.25.42.211