Türkçe


Sürücü Belgesi Randevu

Elektronik Ehliyet Sınavı(e-Sınav)

Güzergah

Gerekli Evraklar

  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Kimlik fotokopisi
  • Diploma veya tastikname aslı
  • Sabıka kaydı
  • Sağlık raporu Fotoğraflı
  • İkametgah Senedi
  • Ehliyet fotokopisi (fark için)

DUYURULAR

Kayıtlarımız 

Başlamıştır

Motor Dersi

İzlenme 6989

MOTOR NEDÝR?

Yakýttan elde ettiði ýsý enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinalara motor denir

Yakýtlarýna göre motorlar, Dizel-Benzin-LPG li olmak üzere ayrýlýrlar. Benzinli motorun yakýtý benzin; Dizel motorun yakýtý Mazot (motorin); LPG'li motorun yakýtý ise LPG gazýdýr

Silindir diziliþ þekillerine göre motorlar sýra tipi, v tipi, yýldýz tipi, boksör tipi þeklindedir

Soðutma sistemine göre motorlar, su soðutmalý ve hava soðutmalý diye ikiye ayrýlýr

Yanma sistemine göre motorlar, içten yanmalý ve dýþtan yanmalý diye ikiye ayrýlýr. Araçlardaki motorlar içten yanmalý motorlardýr. Ýçten yanmalý motorlar ise, mazot, benzin ya da motorin yakarlar

Motorlar, çalýþma zamanlarýna göre, iki zamanlý ve dört zamanlý motorlar diye ikiye ayrýlýr
Benzinli motorlarda ateþleme, sýkýþtýrýlmýþ benzin-hava karýþýmýnýn buji ile ateþlenmesi ile olur

4 zamanlý motorlarda 4 zaman, sýrasý ile þöyledir: Emme, sýkýþtýrma, ateþleme (veya geniþleme; zamaný da denir), egzost

Enjektörlerden püskürtülerek ateþleme yapýlan motorlarda yakýt olarak motorin kullanýlýr
Katalitik konvertör kullanýlan araçlarda yakýt olarak, kurþunsuz benzin kullanýlýr
Bir motorun bazý parçalarý þunlardýr: marþ motoru, piston, segman, piston kolu, silindir kapaðý, supap kapaðý, eme manifoltu, egzost manifoltu, silindir gövdesi, silindir gömleði, karter, conta, külbütör, emme supapý, ekzost supapý, supap iteceði, krank mili, kam mili, volan diþlisi, eksantrik diþlisidir

Dizel motorda ise bunlarýn dýþýnda, mazot pompasý (enjeksiyon pompasý) ve enjektör de bulunur

Benzinli motorlarda, üsttekilerin dýþýnda karbüratör, benzin pompasý, buji, disribütör, bobin vardýr

ATEÞLEME SÝSTEMÝ

Benzinli motorun ateþleme siteminin bazý önemli parçalarý þunlardýr:
Akü, kontak anahtarý, endüksiyon bobini, distribütör, buji ile distribütör içinde bulunan platin takýmý, alçak yüksek gerilim kablolarý kondansatör, tevzii makarasýdýr

Bezinli motorlarda bujinin görevi ateþlemeyi saðlamaktýr. Benzinli motorlarda bulunan distribütör' ün en önemli görevleri endüksiyon bobininden gelen yüksek voltajý bujilere daðýtmanýn yaný sýra, platin ve meksefe yardýmýyla yüksek voltajýn oluþumunu saðlamak, ayrýca tevzii makarasýyla da elektrik daðýtýmýný saðlamaktýr
Endüksiyon bobini aküden gelen voltajý 15.000 - 25.000 volta çýkarýr
Bujilere ateþleme sýrasýna göre akým daðýtan distribütördür. Motor çalýþmazken kontak anahtarý, ateþleme durumunda açýk unutulursa platin ya da bobin yanabilir
Aracýn belirli bir km.'sinden sonra bazý parçalarý deðiþmelidir. Bunlardan biri platin ve bujidir. Ateþleme sistemi ayarlarýndan biri buji ayarý ve diðeri ise platin ayarý ile avans ayarýdýr
Platin meme yapmýþ ise meksefe (kondansatör) yanabilir. Platin meme yaparsa zýmparayla temizlenir

Motorun çalýþmasý sarsýntýlý ise, sebebi buji kablolarýndan birinin çýkmýþ olmasý olabilir
Benzinli bir motorda normal yanma olmamasýnýn sebeplerinden biri bujilerin normal ateþleme yapmamasý

bir diðeri de platin ayarýnýn bozuk olmasý ayrýca bujilerin kurum baðlanmýþ olmasýdýr
Bujiler ayarsýz ve aþýnmýþ ise motor çekiþten düþer
Buji ayarlarý yanlýþ yapýlmýþ bir aracýn egzost dumaný siyahtýr
Motorun egzostundan siyah duman çýkmasý durumunda karýþým oraný da kontrol edilmelidir

YAKIT SÝSTEMÝ

Benzinli motorun yakýt sisteminin parçalarýndan bazýlarý þunlardýr:
yakýt deposu, yakýt pompasý, yakýt göstergesi, karbüratör, hava filtresi, emme manifoltu

Dizel motorun yakýt sisteminin parçalarýndan bazýlarý þunlardýr: yakýt deposu, besleme pompasý, mazot filtresi, enjeksiyon pompasý, enjektör, ýsýtma kýzdýrma bujileri, yakýt göstergesi.

Hava filtresinin görevi, karbüratöre giren havayý süzmek ve ve sessiz emiþ saðlamaktýr. Hava filtresinin týkanmasýný önlemek için basýnçlý hava ile temizlemeliyiz. Öte yandan, hava filtresi týkalý olan motor zengin karýþýmla çalýþýr. Filtre yine de temzilenmeden motor hala çalýþtýrýlýrsa motor boðulur

Karbüratör, emme manifoltu üzerindedir ve sadece benzinli motorlarda olur. Benzin-Hava karýþýmýný ayarlar. Karbüratörün karýþtýrma oraný 1/15'tir.

Jikle devresinin görevi, soðuk havalarda motorun çabuk çalýþmasýný saðlamaktýr. Jikle devresi karbüratörde bulunur. Jikle kelebeði, karbüratörün hava giriþ deliði önünde bulunur

Yað filtresi yaðý süzer ve temizler

Silindir içindeki yanmýþ gazlar egzost manifoldu ile dýþarý atýlýr

Egzost susturucusu, basýnçlý olarak çýkan yanlýþ gazlarýn sesini azaltýr. Eðer aracýn egzostundan fazla ses çýkýyorsa susturucu patlak olabilir

Supap ayarý, en önemli motor ayarlarýndan biridir. Soðuk ve sýcak ayar olarak ikiye ayrýlýr

Bir aracý kýþ þartlarýna hazýrlarken en önemli noktalardan biri hava filtresini kýþlýk pozisyona almak ve otomatik jikle kýþlýk pozisyonuna çevirmektir

Araçta yakýt ikmali yapýlýrken motor stop edilir

Ayaðýmýzý gaz pedalýndan çeksek bile motorun hala çalýþmasýný saðlayan devre rölanti devresidir

Yakýtýn içinde toz-su-pislik vs. varsa motor tekleyerek çalýþýr

Yakýt sistemi ayarlarýndan biri rölanti ayarýdýr

Boðulmuþ bir motoru çalýþtýrmak için gaz pedalýna sonuna kadar basýlarak marþ yapýlýr

Motor ýsýnýca stop ediyorsa karbüratöre de bakýlmalýdýr

Araç kulanýrken yakýt tasarrufu için 

hava filtresi temizlenmeli
Karbüratör ayarlarý yapýlmalý
Jikle devresi açýk unutulmamalýdýr
Rölanti yüksek olmamalýdýr
Eskimiþ bujiler temizlenmeli
Lastik hava basýnçlarý normal olmalýdýr
Fren ayarlarýnýn sýký olmamasý
Uygun viteste gidilmesi
Debriyaj kaçýrmasý olmamalýdýr
Saatte 90/100 km hýzýn geçilmemesi 
gerekmektedir

Aracýn fazla yakýt yaktýðýný anlamak için eksozuna bakýlýr. Eðer egzost rengi siyahsa fazla yakýt yakýyor olabilir

YAÐLAMA SÝSTEMÝ

Yaðlama sisteminin parçalarý: 

Karter-yað pompasý
Filtre
Gösterge
Seviye çubuðu
Yað kanallarýdýr

Motorda yaðýn bazý görevleri: 

Sürtünmeyi azaltmak
Aþýnmayý önlemek
Silindir ve segmanlar arasý boþluðu doldurup sýzdýrmazlýðý saðlamak
Soðutmaya yardýmcý olmak
Aþýnmadan dolayý oluþan pislikleri temizlemektir

Karterin önemli görevlerinden bazýlarý: 

Motor bloðunun altýný kapatmak ve yaða depoluk etmektir

Araçta motor yaðý kontrol edilirken kontak anahtarý kapatýlýr ve 4-5 dakika beklenir. Yað ölçümü yapýlýrken araç düz durumda olmalýdýr. Yað seviyesi yað çubuðuyla ölçülür, ve yaðýn seviyesi yað çubuðunun iki çizgisi arasýnda olmalýdýr. Yað seviyesi normalin çok altýnda iken motor çalýþtýrýlýrsa motor ýsýnýr ve yanar

Motor yaðý deðiþtirilirken motor sýcak olmalýdýr

Motorlarda genellikle 20-50 W numara motor yaðý kullanýlýr. Motorun yaðý karterin altýndaki tapa açýlarak boþaltýlýr. Yeni motoryaðý ise süpap muhafaza kapaðý üzerindeki kapaktan doldurulur

Motor yaðý ve yað filtresi belli km'lerde mutlaka deðiþtirilmelidir. 

Motorda yað basýncý yoksa, 

yað yok
filtre týkalý
yað pompasý arýzalý
ya da yað müþiri arýzalý olabilir

Motorun yað eksiltmesinin sebeplerinden bazýlarý: 

Karter contasnýn yýrtýlmasý
sekman ya da silindirlerin aþýnmasý
karterin delik olmasý
tapadan yað sýzdýrmasýdýr

Yað yakan motorun eksoztundan mavi duman çýkar

Marþa basýlýp motor çalýþtýrýldýðýnda yað lambasýnýn sönmesi gerekir
Motor çalýþtýðý sürece yaðlamanýn olup olmadýðý motor yað göstergesinden takip edilebilir
Motor çalýþýrken yað göstergesinde anormallik görülürse motor hemen durdurulur

SOÐUTMA SÝSTEMÝ

Su ile soðutma sisteminin bazý parçalarý: 

Radyatör
Vantilatör
Devir daim pompasý
Termostat
Hararet (ýsý) gösterici
Hararet (ýsý) müþiri
Ýlave su kabý
Fan motorudur.

Radyatör, soðutma suyuna depoluk eder. radyatörün altýnda su boþaltma musluðu vardýr

Termostat silindir kapaðý su çýkýþýndadýr. Motorun sýcaklýðýný çalýþma sýcaklýðýnda sabit tutar

Devir daim pompasý vantilatör kayýþýndan hareket alýr. Radyatördeki soðuk suyu su kanallarýna yollar

Hava soðutmalý motoru, su soðutmalý motordan ayýran bir diðer özellik hava soðutmalý motorda radyatör ve su pompasýnýn olmamasýdýr

Vantilatör kayýþý V þeklindedir. Kayýþ gerginliði 1-1,5 cm civarýnda olmalýdýr. Vantilatör kayýþý hareketini krank mili kasnaðýndan alýr ve vantilatör kayýþý devir daim pompasý ve alternatörü (þarj dinamosunu) çalýþtýrýr. vantilatör kayýþý koparsa motor hararet yapar

Soðutma sisteminde su azalýyorsa 

silindir kapak contasý arýzalý veya radyatör delik
radyatör kapaðý bozuk
radyatör hortum ve kelepçeleri arýzalý veya delik
kalorifer hortumlarý delik veya 
termostat arýzalý olabilir

Motorun hararet yapmasýnýn nedenleri: 

->Radyatör peteklerinin týkanmasý
->radyatörde suyun azalmasý
->vantilatör kayýþýnýn gevþek veya kopuk olmasý
->termostatýn arýzalý olmasý
->motor yaðýnýn azalmasý
->motor soðutma suyu kanallarýnýn týkalý olmasý
->uygun vites ve hýzda gidilmemesi
->otomatik fanýn arýzalý olmasýdýr 

Radyatöre konacak suyun seviyesi peteklerin üzerinde olmalýdýr
Çok sýcak motora rölantide çalýþýrken ýlýk ve kireçsiz su konur
Motor bloðundaki su kanallarý pastan ya da kireçten týkanmýþ ise motor fazla ýsýnýr
Radyatöre konacak suyun içilecek temizlikte ve temiz su olmasý gerekir
Su olduðu halde motor fazla ýsýnýyorsa, termostat arýzalýdýr
Donmayý önlemek için radyatöre antifriz ilave edilir
Termostatý sökülmüþ motor, gereðinden soðuk çalýþýr aþýnmalar artar ve verim düþer
Motorun çok sýcak çalýþtýrýlmasý motoru çekiþten düþürür
Motor çok sýcakken radyatöre soðuk su konursa silindir kapaðý ve blok çatlayabilir
Çok sýcak bir motorda radyatör kapaðý ýslak bir bezle tutulup hafifçe gevþetilir ve buhar tamamen atýlýnca radyatör kapaðý açýlýr

Araçta ýsý (hararet) göstergesi çalýþmýyorsa ýsý müþiri arýzalý olabilir
Motor, çalýþtýktan sonra çalýþma sýcaklýðýna gelmiyorsa kalorifer hortumlarýnda kaçak olabilir
Motor ýsýsýnýn aniden yükselmesinin sebebi kayýþ kopmasý olabilir

MARÞ SÝSTEMÝ

Marþ sistemi motora ilk hareketi verir.

Parçalarý:

-akü, 
-kontak anahtarý, 
-marþ motoru, 
-volan diþlisidir.

Marþa basýldýðýnda marþ motorunun bediks diþlisi volanýn üzerindeki diþlilerle kavraþýr ve volaný döndürür.

Volan da kranký döndürerek, motora gerekli ilk hareketi verir.

Marþ durumunda marþ motoru hiç dönmüyorsa:
akü bitik, 
akü kutup baþlarý gevþek, 
akü kutup baþlarý oksitli, 
marþ otomatiði arýzalý, 
marþ motoru sargýlarý arýzalý ya da sigortasý atýk olabilir.

Motor çalýþýrken marþ yapýlýrsa volan diþlidi, marþ motoru ve marþ diþlisi zarar görür.

Marþa basýldýðýnda marþ motoru dönmez, korna da çalmaz ise sorun aküde-kutup baþlarýnda olabilir.

Akü baþka bir aküyle takviye yapýlacaksa her iki akünün (+) kutup baþlarý (+) kutup baþlarýyla, (-) kutup baþlarý ise (-) kutup baþlarýyla birleþtirilir. Her iki akünün de voltajý ayný olmalýdýr.

Dijital göstergeli araçlarda akü takviyesi yapýlmaz.

Marþa basma süresi 10-15 saniyedir. Fazla basýlýrsa akü biter.

Marþ yapýldýðýnda týk diye bir ses gelip, marþ motoru çalýþmýyorsa akü kutup baþlarý gevþek olabilir.

Vantilatör kayýþý hareketini volant kasnaðýndan alýr ve pervaneyi -devirdaim pompasýný- þarj dinamosunu çalýþtýrýr. Kayýþ koparsa vantilatör pervanesi - devirdaim pompasý ve þarj dinamosu hareket.

ÞARJ SÝSTEMÝ

Þarj sistemi, motor çalýþmaya baþladýðý andan itibaren aracýn elektrik ihtiyacýný karþýlar ve aküyü þarj eder.

Þarj sisteminin parçalarý:

alternatör, 
konjektör (regülatör), 
þarj lambasý, 
vantilatör kayýþýdýr.

Alternatör, krank mili kasnaðýndan vantilatör kayýþý ile aldýðý mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Bazý araçlarda alternatör deðil, þarj dinamosu bulunur.

Konjektör (regülatör), alternatörün ürettiði elektriðin volt ve akýmýný ayarlar. Aracýn devri arttýkça alternatörden çýkan akým ve voltajý ayarlar, tesisata ve aküye gönderir.

Þarj lambasý, þarj sisteminin çalýþmadýðýný ikaz eder. Yani alternatör, konjektör vs. arýzasýný belirtir.

Bir araç için gerekli elektrik enerjisini þarj sistemi saðlar.

Akü, motor çalýþmazken ýþýk ve özel elektrikli alýcýlatrý besler.

Vantilatör kayýþý çok sýký ise alternatör yataklarý bozulabilir.

Vantilatör kayýþýnýn koptuðu "ilk olarak" þarj ikaz lambasýndan anlaþýlýr.

Motor çalýþýrken ayaðýmýzý gaz pedalýndan çekince far ýþýklarý zayýflýyorsa akü zayýflamýþ olabilir.

Motor çalýþtýðý halde þarj ikaz lambasý yanýyorsa vantilatör kayýþý gevþek olabilir ya da alternatör kablo baðlantýlarý gevþek veya alternatör kömürü aþýnmýþ olabilir.

Aracýn durdurulup kontaðýn hemen kapatýlmasý gereken hallerden bazýlarý:

- Þarj ikaz lambasýnýn yanmasý. 
- Motordan ani bir sarsýntý ya da ses gelmesi. 
- Yað lambalarýnýn yanmasýdýr.

Konjektör ayarý bozuksa akünün su kaybý çok olur.

Araçta ampuller sýk sýk patlýyorsa veya akü su kaybý fazlaysa veya konjektör arýzalý olabilir.

Marþa basýlýp motor çalýþtýðýnda þarj ikaz lambasý sönmelidir.

AYDINLATMA VE ÝKAZ SÝSTEMÝ

Aydýnlatma sisteminde, sigortalar, kablolar, farlar, park lambasý, sis lambasý, plaka lambasý, gösterge lambasý, iç aydýnlatma lambasý, bagaj aydýnlatma lambasý, gibi lambalar vardýr.

Ýkaz sisteminde, sinyaller, fren ikaz lambalarý, geri vites lambasý, korna bulunur.

Her elektrik elemaný gibi araçlarda bulunan aydýnlatma ve ikaz sistemi gibi elektrikli devrelerde de:
akü, kablolar, kablo baðlantýlarý, sigortalar, açma kapama düðmeleri ya da kollarý, ve alýcý olarak da ampuller bulunmaktadýr.

Bu sistemlerin en önemli arýzalarý:
kýsa devre, 
kablo kopukluðu, 
akü bitmesi, 
akü kutup baþý oksitlenmesi veya akü kutup baþý gevþekliði, 
ampul yanmasý, 
sigorta atmasý, 
anahtarlarýn arýzalanmasýdýr.

Fren müþiri ikaz sisteminin bir parçasýdýr.

Farlardan bir kýsmý ya da hiçbiriyanmýyorsa, sigortasý atýk olabilir.

Flaþör arýzalanýnca sinyal lambasý yanmaz.

Sigortalar atýksa bunun yerine ayný amperde sigorta takýlýr.

Far anahtarý bozuksa farlar yanmaz.

Isý göstergesi çalýþmýyorsa, ýsý göstergesi müþiri arýzalý olabilir.

Aracýn fren lambalarý yanmýyorsa, fren müþiri arýzalý olabilir.

Fren lambalarýndan biri yanmýyorsa, yanmayan lambanýn ampulu yanmýþ olabilir.

Farlarýn bakýmý yapýlýrken, far ayarý yapýlýr.

Farlardan biri sönük yanýyorsa far kablo baðlantýsý gevþemiþ veya paslanmýþ olabilir.

Sigortanýn görevi, kýsa devre olduðunda sistemi korumaktýr.

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI

Güç aktarma organlarý sýrasýyla:

Debriyaj, vites kutusu, þaft, diferansiyel, akslar, tekerleklerdir.

Difarensiyelin görevi, gücü arttýrmak, kendine gelen hareketi 90 derece kýrýp akslar yardýmýyla tekerleklere iletmek, virajlarda içteki tekerleði az, dýþtakini fazla döndürerek kolay ve rahat viraj almayý temin etmektir.

Kavrama (debriyaj) motorla vites kutusu arasýndaki irtibatý keserek vites deðiþtirme olanaðý saðlayan aktarma organýdýr.

Akslar, diferansiyelin hareketini tekerleklere iletirler.

Vites kutusu, aracýn hýzýný ve gücünü ayarlar.

Araç hareket halindeyken ayaðýmýz debriyaj pedalý üzerinde devamlý durursa debriyaj balatasý aþýnýr.

Aracýn ilk çalýþmasý esnasýnda bir miktar gaz verildikten sonra debriyaj pedalýna sonuna kadar basmanýn faydasý vardýr.

Debriyaj balatasý yaðlanýrsa debriyaj kaçýrýr. Debriyaj teli koparsa araç vitese geçmez.

Vites deðiþtirirken debriyaj pedalýna basýlýr.

Araç geri vitese takýlmak istendiðinde takýlmýyorsa, debriyaj pedalýndan ayak çekilip yeniden basýlýr.

Aktarma organlarýnda yað olarak, diþli yaðý kullanýlýr.

Vites deðiþtirirken ses geliyorsa, debriyaja tam basýlmamýþtýr.

Ani ve sert duruþ kalkýþ yapmak debriyaj balatasýný sýyýrabilir.

Vites kutusu bakýmý yapýlýrken yaða ve yað kaçaðýna dikkat edilir.

LASTÝKLER

Lastiklerin yeri, her altý ayda bir ya da her 10.000 km'de yer deðiþtirilerek aþýnmalar denklenmelidir.

Lastiklerdeki aðýrlýk dengesinin bozukluðu demek olan balans oluþursa araçta titreþim oluþur. Bu titreþimler en çok direksiyon simidinde hissedilir.

Lastik deðiþtirilirken kriko takýlýnca el freni çekili olmalýdýr.

Lastiklere normalden az hava basýlýrsa lastikler sürekli olarak ortadan aþýnýrlar ve araç titrer. Aracýn lastikleri araca binileceði zaman kontrol edilir.

Dubleks lastik iç lastiði olmayan lastiktir.

Karlý havalarda zincir çekici tekerlerin ikisine de takýlýr.

Isýnmadan dolayý lastik hava basýncý artmýþsa hiçbirþey yapýlamaz.

Latiklerin üzerindeki rakamlar lastik ebatlerýný belirtir.

Bir tekere dubleks, diðer tekere þamyelli lastik takýlýrsa araç bir tarafa çeker.

Bijonlarýn temizliði kuru bezle yapýlýr.

FRENLER

Araçta el freni duran aracý sabitlemek için kullanýlýr. El freni kopmuþ ise el freni tutmaz. El freni çekili durumda unutulup yola devam edilirse kampanalar ýsýnýr ve fren tutmaz.

Araç üzerinde 3 tip fren bulunur:

-Motor freni (kompresyon freni) 
-Ayak freni 
-El freni

Ayak freni 3 tiptir:
-Hidrolik fren 
-Havalý fren 
-Karma fren

Fren sisteminin bazý parçalarý þunlardýr:

-Fren pedalý 
-Merkez pompasý 
-Fren borularý 
-Tekerlek silindirleri 
-Fren diski 
-Fren balatasý 
-Kampanalar 
-Fren ayar sistemleri

Havalý frenli bir araçta üsttekilere ilaveten hava tüpü ve kompresör bulunur.

ABS frenin avantajlarý, frenlerken direksiyon hakimiyetini bozmamasý ve fren mesafesini kýsaltmasýdýr.

Fren yapýlmasýna raðmen aracýn hýzý azalmýyorsa, fren hidroliði yok veya azalmýþ hatta fren ayarlarý gecþek olabilir. Fren sistemine yað sýzmýþ olabilir. Fren sisteminde kaçak olabilir.

Soðuk havalarda el freni çekil durumda býrakýlýrsa fren balatalarý donarak yapýþýr.

Fren sisteminde hidrolik azalmýþsa hidrolik yaðý ile takviye edilir.

Ayak frenine basýldýðýnda ön ve arka tekerlekler birlikte durur.

Araç çalýþýyor fakat hareket ettirilemiyorsa el freni çekik olabilir.

Aracýn kampanalarý aþýrý ýsýnmýþsa fren ayarlarý bozuk olabilir.

Ön lastiklerin biri yeni biri eskiyse frenlerken araç bir tarafa çeker.

Westinghouse tipi frenli bir arabada hareket halinde iken motor stop ettirilirse asla fren tutmaz.

Hava frenli araçta hava basýnç göstergesi basýnç göstermiyorsa araç olduðu yerden kaldýrýlamaz.

ÖN DÜZEN SÝSTEMÝ

Ön düzen sistemi, aracýn dönüþünü saðlar. Direksiyon simidi, direksiyon mili, sonsuz diþli, sektör diþli, rot, eðri rot, kýsa rot, rotbaþý bu sistemin bazý parçalarýdýr.

Direksiyon kutusu yaðý kontrol edilmelidir. Araçta çekme, gezme vs. varsa servise gidilmelidir. Kamber/ Kaster/ King-pim/ rot ve direksiyon kutusu ayarlarý gibi ayarlarý vardýr. Ayarsýzlýk ve diþlilerin aþýnmasý, direksiyon boþluðu artýrýr.

Ayrýca rot baþlarýnýn aþýnmasý ile direksiyon kutusu arýzalarý da direksiyon boþluðunu artýrýr.

Ön düzen ayarlarý bozuksa ön lastikler içten ve dýþtan aþýnýr.

Direksiyon zor dönüyorsa lastik hava basýncý normalden azdýr.

SÜSPANSÝYON SÝSTEMÝ

Süspansiyon sistemi, araç tekerlerinin aracýn þasi ve gövdesiyle birleþtirildiði sistemdir. Yaylar (helezon yay), yaprak yaylar (makaslar) ve amortisörlerden oluþur.

Helezon yaylar otomobil türü araçlarda makaslar ise genellikle aðýr hizmet araçlarýnda kullanýlýr.

Yaylar, yoldan gelen darbe titreþimleri üzerine alýr. Yaylarýn salýnýmýnýamortisör kontrol eder.

BAKIMLAR

Günlük bakýmda motorun yaðýna, suyuna, fren hidroliðine, yakýtýna, lastik hava basýnçlarýna, ýþýk ve ikaz sistemlerine bakýlýr.

Haftalýk bakýmda vantilatör kayýþý gerginliði, akü bakýmý yapýlýr.

Akü bakýmý yaparken akü dýþ yüzeylerinin ve kutup baþlarýndaki oksitlerin sodalý su ve sýcak su ile temizlenmesine, plakalarýn 1 cm üzerine kadar saf su ilave edilmesine, eleman kapak deliklerinin açýk tutulmasýna, kýþýn akü donmasýn diye akü tam þarj ettirilir, dijital göstergeli araçta asla akü takviyesi yapýlmaz.

Akü kendiliðinden boþanýyorsa akünün üst kýsmýnda pislik birikmiþtir.

Kýsa devreden dolayý yangýn olursa akü kutup baþlarý çýkarýlýr.

Akü 2 kutp baþý arasýnda her iki kutup baþýna deðen bir madeni parça konsa akü kýsa devre olup patlar.

Yaðlý tip hava filtresinin bakýmý yapýlýrken sökülen parçalar gaz yaðý ile temizlenir.

Yeni bir araçta 0-2000 km arasý ilk kullaným süresine rodaj denir. Rodaj süresi çalýþan parçalarýn birbiriyle alýþma süresidir. Rodaj süresince aþýrý sürat yapýlmaz, ani duruþ kalkýþ yapýlmaz, motor tam güç konumunda çalýþtýrýlmaz, uzun süre sabit hýzda gidilmez.

DÝZEL MOTORA AÝT BAZI BÝLGÝLER

Dizel motorlarda silindire sadec hava doldurulur ve yanma sýkýþtýrýlmýþ havanýn üzerine enjektörden yakýt püskürtülmesiyle saðlanýr.

Dizel motorlarýn yakýt sisteminde günlük yaplacak iþlerden biri mazot-su ayýrýcýsý veya filtre ya da yakýt deposundan yakýt sisteminin suyunun alýnmasýdýr.

Dizel motorlarda yanma enjektörden yakýt püskürtmekle olur. Enjektörler kendilerine enjeksyon pompasýndan gelen mazotu silindirlerdeki sýkýþtýrýlmýþ havanýn içine püskürterek yanmayý saðlarlar.

Enjeksyon pompasý, besleme pompasý ile depodan gelen yakýtý basýnçlý olarak enjektörlere yollar.

Dizel motorun çalýþmamasýnýn bir nedeni, hava yapmýþ olmasýdýr. Hava yapmanýn nedenleri:
-yakýtýn bitmesi, 
-boru ve rekorlarýn gevþemesi, 
-yakýt borularýnýn sökülmesi, 
-filtrenin temizlenmesi veya deðiþmesidir.

Dizel motorlarda egzost dumaný siyah çýkýyorsa yakýt pompasýna, enjektöre ve hava filtresine bakýlýr. Ayrýca dizel motorlarda marþ yapýldýðýnda marþ motoru dönüyor ancak motor çalýþmýyorsa yakýt filtresi de takýlý olabilir.

Özellikle soðuk havalarda dizel motoru kolay çalýþtýrabilmek için kýzdýrma bujileri kulanýlýr.


08/12/2023 Gün Ortalama:109  Bugün16 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:44.212.94.18