Türkçe


Sürücü Belgesi Randevu

Elektronik Ehliyet Sınavı(e-Sınav)

Güzergah

Gerekli Evraklar

  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Kimlik fotokopisi
  • Diploma veya tastikname aslı
  • Sabıka kaydı
  • Sağlık raporu Fotoğraflı
  • İkametgah Senedi
  • Ehliyet fotokopisi (fark için)

DUYURULAR

Kayıtlarımız 

Başlamıştır

Sollama Kurallarý

İzlenme 6968

 

ÖNDEKÝ ARACI GEÇME ( SOLLAMA ) KURALLARI :
 
Sürücülerin önlerinde giden bir aracý güvenli bir þekilde geçmeleri için,geçiþe baþlamadan önce;
 
a- Arkadan gelen sürücünün kendisini geçmeye baþlamamýþ olmasýna
 
b- Önde giden sürücünün bir baþka aracý geçme niyetini belirten iþaretini vermemiþ olmasýna,
 
c- Ýki yönlü yollarda karþýdan gelen trafik dahil,yolu kullananlarýn tümü için tehlike yaratmadan geçiþ yapacaðý þeridin yeteri kadar ilerisinin görüþe açýk ve boþ olmasýna,
 
d- Geçiþin,geçilen araçlar için bir güçlük yaratmayacak þekilde ve araçlarýn geçiþine uygun durumda bulunmasýna dikkat etmeleri zorunludur.
 
 
GEÇÝÞ YAPACAK ARAÇ SÜRÜCÜLERÝ:
 
* Geçilecek araç sürücüsünü ses veya ýþýkla uyarmaya,
 
* Sola dönüþ lambasýyla iþaret vermeye,
 
* Takip mesafesi kadar önceden sol þeride girmeye,
 
* Geçeceði aracýn hýzýyla geçme sýrasýndaki kendi hýzýný dikkate almasýna,
 
* Geceleri öneki aracý geçerken,yan yana gelinceye kadar yakýný gösteren ýþýklarýn yakýlmasýna,
 
* Geçtiði aracý geriyi görme aynasýndan görünceye kadar sol þeritte ilerlemeyi,
 
* Saða dönüþ lambasý ile iþaret vererek sað þeride geçmeye mecburdurlar.
 
GEÇME,GEÇÝLECEK ARACIN SOLUNDAN YAPILIR.
 
Araçlarýn saðýndan veya banketten yararlanýlarak geçmesi yasaktýr. Ancak;
 
1- Sola dönüþ iþareti vererek yavaþlamakta olan araçlarýn,
 
2- Görev gereði yolun solunda beklemekte olan geçiþ üstünlüðüne sahip araçlarýn,
 
3- Sol þeritte bozulan aracýn,
 
4- Yolun ortasýndan giden tranvaylarýn,saðýndaki þeritten geçiþ yapýlabilir.
 
Gidiþe ayrýlmýþ yol bölümlerinde þerit deðiþtirmemek þartý ile bir þeritteki taþýtlarýn diðer þeritteki taþýtlardan hýzlý gitmesi geçme sayýlmaz.
 
ÖNDEKÝ ARACI GEÇMENÝN YASAK OLDUÐU YERLER
 
1- Geçmenin trafik iþaretiyle yasaklandýðý yerlerde,
 
2- Görüþ yetmezliði olan tepe üstlerinde,
 
3- Dönemeçlere yaklaþýrken ve dönemeçli yollarda ilerleyen,
 
4- Kavþaklara yaklaþýrken ve kavþaklarda
 
5- Yaya ve okul geçitlerine yaklaþýrken
 
6- Demiryolu geçitlerine yaklaþýrken ve demiryolu geçitlerinde
 
7- Ýki yönlü trafiðin kullanýldýðý köprüler ve tünellerde öndeki aracý geçmek yasaktýr.
 
***** HIZ AZALTILAN YERLERDE ÖNDEKÝ ARACI GEÇMEK YASAKTIR *****

03/10/2022 Gün Ortalama:49  Bugün40 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:100.25.42.211