Türkçe


Sürücü Belgesi Randevu

Elektronik Ehliyet Sınavı(e-Sınav)

Güzergah

Gerekli Evraklar

  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Kimlik fotokopisi
  • Diploma veya tastikname aslı
  • Sabıka kaydı
  • Sağlık raporu Fotoğraflı
  • İkametgah Senedi
  • Ehliyet fotokopisi (fark için)

DUYURULAR

Kayıtlarımız 

Başlamıştır

Ýyi Bir Sürüþ Ýçin Tavsiyeler

İzlenme 6948

 

* Kesinlikle içkili olarak otomobil kullanmayýn. En azýndan kendinize bir limit belirleyin ve bu limite yaklaþtýðýnýzda içmeyi býrakýn. Içkili olarak sürüþ esnasýnda refleksleriniz zayýflamýþ olacak ve direksiyon baþýndaki tepkileriniz çok daha yavaþ gerçekleþecektir.

* Emniyet kemerinizi mutlaka takýnýz. Hayatýnýzý kurtaracak bu kadar basit bir uygulamada “sýkýlýyorum” mazereti kabul edilebilir mantýklý bir mazeret deðildir. Emniyet kemerini hiç takmamanýn yanýnda yapýlan bir diðer hata da emniyet kemerini otoyolda takmak, ancak þehir içinde ya da gidilecek semte yaklaþýldýðýnda “nasýl olsa geldik” mantýðýyla otomobil henüz durmadan emniyet kemerini çýkartmaktýr. Kazanýn emniyet kemerinin çýkarýldýðý an ile otomobilin park edildiði ana kadar geçen bu süre zarfýnda gerçekleþmeyeceðini kimse garanti edemez. Hatchback otomobillerde 8 km/h gibi son derece düþük süratte yapýlan ‘geri viteste direðe çarpma’ testinde, çarpmanýn etkisiyle birçok otomobilin arka tamponlarýnýn içeri göçtüðünü, hatta bazýlarýnýn camlarýnýn çatladýðýný biliyor musunuz? Çoðumuzun dikkate almaya deðer görmediði süratlerde gerçekleþen kazalarýn bile ciddi yaralanma ve hatta ölümlere sebebiyet verebileceðini unutmayalým.

* Farlarýnýzý gece gündüz açýk tutunuz. Bu, halk arasýnda her ne kadar ‘görmemiþlik’, ‘hava atma’ ya da ‘dikkat çekme amacýyla yapýlan bir hareket’ olarak görülse de, olasý bir tehlike durumunda farý yanan araçlarýn trafikteki diðer sürücüler tarafýndan farý yanmayanlara göre çok daha çabuk farkedileceðini unutmayýn.

* Direksiyon baþýndaki oturma pozisyonunuzu iyi ayarlayýn. Otomobil kullanmak son derece ciddiyet göstermek gereken bir iþtir ve otomobil yatak odanýz deðildir. Birçok otomobilde gördüðümüz neredeyse 45 derecelik açýyla geriye doðru yatýrýlmýþ koltuklar hem sürüþ konsantrasyonunu azaltacak ve tehlike anýnda vereceðiniz tepki süresini uzatacak, hem de kaza anýnda tehlike arzedecektir. Yatýk olmayan ancak aþýrý derecede geri alýnmýþ koltuklar ise yine direksiyon baþýnda verilen tepkileri geciktirmekten baþka bir iþe yaramayacaktýr.

* Sürüþ esnasýnda direksiyon daima iki el ile birden ve saat 9:15 pozisyonunda tutulmalýdýr. Koltuðun direksiyona olan mesafesi, kollar yaklaþýk 45 derecelik bir açý yapacak þekilde ayarlanmalýdýr.

* Otomobil kullanacaðýnýz ayakkabýlar: ne ayný anda iki pedala birden basacak kadar aþýrý geniþ, ne hissi azaltacak kadar aþýrý kalýn tabanlý, ne de ayaklarýn hareketini engelleyecek kadar uzun topuklu olmalýdýr. Eðer bu durumlardan bir veya birkaçý mevcut ise daha sakin ve tehlike arzetmeyecek bir sürüþle yolculuk tamamlanmalýdýr.

* Kalabalýk (Otomobilin içinde çok sayýda kiþinin bulunduðu) yolculuklar en tehlikeli yolculuklardýr. Gerek görüþün kýsýtlanmasý, gerekse yolcularýn konuþma ve hareketlerinden dolayý konsantrasyonunuzun tek baþýnýza otomobil kullanýrken olduðu kadar yoðun olamayacaðýndan hareketle bu tip yolculuklarda maksimum dikkati sarfetmeniz sizin ve yolcularýnýzýn yararýna olacaktýr.. Özellikle sollama ve þerit deðiþimlerinde.

* Kalabalýk yolculuklarda eðer arka koltuða 3 kiþi oturmak mecburiyetinde kalýrsa ortaya en kýsa boylu olanýn oturmasý en mantýklý çözümdür. Dikiz aynasýný kullanacaðýnýz zamanlarda daha iyi bir görüþ için yardýmcý olacaktýr.

* Yaðmurun yaðmaya baþladýðý ilk anlarda ve mýcýrlý yollarda son derece dikkatli olun. Normalin çok az üzerinde sürat yapýyor dahi olsanýz özellikle mýcýrlý yollarda yoldan nasýl çýktýðýnýzý anlamazsýnýz bile..
Bisikletlilere her zaman dikkat edin ve yanlarýndan geçerken mümkün olduðunca yavaþlayýn. Ülkemizde henüz bisikletlilere ayrýlmýþ özel yollar yoktur ve her ne kadar yolun saðýndan gidiyor dahi olsalar kendileriyle ayný þerit üzerinde olduðunuzu unutmayýn.

* Yollara kesinlikle güvenmeyin. Ülkemiz yollarýnda çoðu viraj ya eðimsiz, ya da daha kötüsü ters eðimlidir. Hýzýnýzý iyi ayarlayýn.

* Arabanýz kirli bile olsa, iyi bir görüþ için en azýndan ayna ve camlarýnýzý temizleyebilirsiniz.

* Kazayý yaptýranýn genelde aþýrý hýz olduðu söylense de, özellikle þehir içi trafikte hýza dayalý kazanýn asýl sebebi genel olarak hýzlý gitmekten çok trafiðin normal akýþýndan hýzlý gitmektir. TEM otoyolunda tüm otomobiller 180 km/s hýzla giderken sorun nisbeten daha azdýr, ancak bütün otomobiller 90km/s ile giderken siz 180 km/s ile gidiyorsanýz tehlikenin özellikle sizin açýnýzdan çok daha büyük olduðunu söyleyebiliriz. Tabi kaza sýrasýnda zarar verdiðiniz  diðer otomobilleri saymazsak.. Yine ayný þekilde, hýzla giden trafikte eðer siz trafiðin geneline göre son derece düþük bir süratte seyrediyorsanýz trafiðin geneli için son derece büyük bir tehlike yaratýyorsunuz demektir.

* Kesinlikle kimseyle yarýþmayýn. Yarýþ kaza getirir. Siz çok iyi ve son derece dikkatli bir sürücü olabilirsiniz ancak diðer sürücünün yapacaðý bir hata, diðer otomobillerin de karýþacaðý bir kazayla sonuçlanabilir.

* Önünüzdeki otomobi ille olan takip mesafesini iyi ayarlayýn. Kesinlikle yakýn takip yapmayýn.

* Yolculuk boyunca vitesi hiç bir zaman boþa almayýn.

* Aynalarý muhakkak kullanýn.

* Eðer ABS sistemi varsa frene basmaktan korkmayýn. Freni pompalamak, öne engel çýktýðýnda önce frene basýp býrakmak, sonra tekrar basmak gibi teknikler sadece ABS fren sistemi olmayan otomobiller için geçerli eski tekniklerdir.

* Pedal kýsmýnda ayaklarýnýzýn hareketini engelleyecek nesneler býrakmayýn.

* Bakým sýrasýnda ön konsola torpido parlatýcý sprey uygulamayýn ve yolculuk esnasýnda bu kýsýmda kutu mendil, kaset, CD gibi cama yansýmasý muhtemel hiçbir þey bulundurmayýn. Aynaya CD asmak gibi ön konsola kutu mendil koymak da sadece ülkemiz sürücülerine has bir alýþkanlýktýr.

* Özellikle güneþin karþýdan alýndýðý yolculuklarda kullanmak üzere arabanýzýn torpido gözünde mutlaka bir güneþ gözlüðü bulundurun.
 
* Sinyalleri kullanýn. Sinyal kullanmamak sadece minibüs, özellikle de taksi sürücülerine has alýþkanlýklardýr.

* Kýrmýzý ýþýkta yaya geçidi üzerinde deðil, yaya geçidinden önce durun. Böylelikle hem yayalar kendilerine ayrýlmýþ olan þeritten rahatça karþýya geçecekler, hem de ilk araba olduðunuzu var sayarsak siz yeþil ýþýðý görebilmek için sunroof’tan bakmak zorunda kalmayacaksýnýzdýr. Böyle bir durumda arkanýzdaki araç bir minibüs veya taksi ise muhtemelen önde kendisine göre bir araçlýk yer býraktýðýnýz için size korna çalacaktýr. Muhatap olmayýn.

* Tümsek veya çukurlardan geçerken arkadaki trafiði de kontrol etmek sureti ile mümkün olduðunca yavaþlayýn, ancak tam üzerinden geçerken ayaðýnýzý fren pedalýndan çekin. Tümsek veya çukurlardan geçerken lastiðin darbeyi döner vaziyette almasý gereklidir. O ana kadar yavaþladýnýz yavaþladýnýz, yavaþlayamadýysanýz yavaþlayabildiðiniz kadarýyla geçin gitsin. Fren basýlý durumdayken verdiðinden daha az zarar verecektir. Asfalta gömülen týrtýklarýn amacýnýn ise her ne kadar hýzý azaltmak olduðu söylense de bunlarýn ön takýmlarý bozmaktan baþka bir iþlevi olduðunu sanmýyorum, bu sebepten ötürü üzerlerinden mümkün olduðunca hýzlý geçin. Bence tümüyle kaldýrýlmalýlar. Ayrýca tümsekleri de artýk inþaat iþçilerinden ziyade Avrupa’daki örneklerine uygun þekilde geniþ, ve üzerinde gece de görülmelerini saglayacak boyalar olacak þekilde daha bilgili ekipler hazirlamali.. Deermiþim..

* Sürüþ sirasinda arabanizin kaputu ya da öndeki arabanin plakasina kilitlenmek yerine ileriye, daha geniþ bir alana bakip tüm trafigi kontrol edin.

* ABS sistemini bozacagi ve maddi zarar doguracagi için degil, ancak sizin konsantrasyonunuzu dagitacagi için sürüþ sirasinda mümkün oldugunca cep telefonuyla konuþmayin. Hands-free seti olsa dahi... En azindan siz arama yapmayýn.

* Sürüþ esnasinda sik fren kullanmak ya gereginden daha hizli ve/veya agresif gittiginizin iþaretidir, ya da eger yavaþ gittiginiz halde çok sik fren kullaniyorsaniz bu da acemi oldugunuzun göstergesidir. Her iki durumda da sizi takip eden araçlari tedirgin edeceksinizdir.

* Eðer normalde þehir içinde otomobil kullaniyor ve þehirlerarasi yolculuklara daha seyrek gidiyor iseniz þehirlerarasi yolculugun ilk kilometrelerinde kendinize biraz zaman veriniz. Þehir içi ve þehirlerarasi yolculuklar birbirinden tamamiyla farkli tecrübeler gerektirir ve uzun zaman sonra uzun yola ilk defa çiktiginizda araç sollarken gereken mesafe tayinini iyi yapamayacaksiniz. ilk sollamalarda çekingen davranýn, birden bire açýlmayýn.
 
* Hayatinizda ne zaman ve nereye uzun yol yaparsaniz yapin vardiginizda ilk soru “Yolculuk nasýldý, kaç saatte geldin?”, döndüðünüzde ise “Yolculuk nasýldý, kaç saatte gittin?” olacaktýr. Hatta çoðunlukla daha bu sorunun sorulmasýna izin verilmeden “Abi valla altý saatte Bodrum’a indik” gibi açýklamalar yapýlýr, baþkalarýyla iddiaya girilir. Ayrýca bu tip uzun yolculuklarda muhakkak bir veya en azýndan birkaç arabayla ölümüne yarýþýlýr, rakip araba konvoylarda sollarken sýkýþtýrýlýr vs. Artýk bunlarýn ne kadar mantýklý olduðuna deðinmek dahi istemiyorum. Otomobiliniz üzerinde yaptýðýnýz her modifikasyon sadece ve sadece sizin güvenliðinizi artýrýcý ve arabanýzý gerek performens, gerek görünüm olarak sadece size özel kýlan uygulamalardýr ve sadece kendinizi tatmine yönelik olmalýdýr. Ýçinde 4 kiþilik bir aile ya da kýz arkadaþý olduðu halde sizinle yarýþmaya kalkan sorumsuz bir dangalak býrakýn baþka þeylerle tatmin olsun. Onu geçeceðinizi nasýl olsa biliyorsunuz.

* Uzun yolculuklarda ilk 3-4 saat sonunda mola verip sonrasýnda mümkünse her 2 saatte bir dinlenin. Gerekirse uygun bir yere park edip bir süre uyuyun. Böyle bir durumda aklýnýza ilk olarak büyük olasýlýkla “Peki kaç saatte geldiðimi soranlara ne derim þimdi ben?” sorusu gelecek ve uyumakla uyumamak arasýnda gidip geleceksiniz. Sorulara “Valla uykum geldi uyudum, ne yapýyým yani!” þeklinde cevap vererek kestirip atabilir, ya da kaç saatte geldiginizi merak edenlere en kötü ihtimalle yalan söyleyerek yirtabilirsiniz. Aynaya asili CD’ler azaldýðýna göre, bu bakýþ açýsý da bir gün mutlaka deðiþecektir.

* Gece yolculuklarýnda hýz yapmaktan kaçýnýn. Ülkemizde býrakýn devlet yollarýný, paralý yollarda bile yolun çoðu bölümünde aydýnlatma olmadýðý düþünülürse, makul bir hýzda gitmek hayatýnýz açýsýndan daha az riskli olacaktýr.

* Ýster gece, ister gündüz olsun uzun yolda sollama yaparken ne þeritlere ne de tabelalara güvenmeyin. Bugüne kadarki tecrübelerimin gösterdiði þudur ki hatrý sayýlacak kadar çok yerde sollama için asýl uygun bölümler sollama yasaðýnýn olduðu yerlerdir. Yine ayný þekilde sollama yasaðý bittikten sonra, devamýnda size sollama hakký tanýnan bölümler ise örneðin sola doðru dönen ve aðaçlardan karþýdan geleni görme imkaný olamayan virajlardýr. O tabelayý oraya dikenin kim olduðuna dair tahminde bulunarak virajý sollama yapmadan geçmek ve sollamalarda sadece tabela ya da þeride bakmayýp tecrübeyi en önde tutmak bence en iyi çözüm.

* Eðer otomobilinizde spor süspansiyon sistemi, performans lastikleri, modifiyeli fren sistemi gibi güvenliði artýrýcý modifikasyonlar yapýlmamýþsa, ya da en önemlisi ABS yoksa hýz yaparken bir kez daha düþünün.
Arka koltukta otursalar dahi, sizinle birlikte yolculuk edenleri emniyet kemerlerini takmalarý konusunda uyarýn. Kaza esnasýnda arka koltukta yolculuk ediyor olmasýna raðmen otomobilin ön camýndan fýrlayanlarýn sayýsý ciddiye alýnacak kadar fazladýr.

* Otomobiliniz bir hatchback veya sedansa arka cam kýsmýnda bond çanta benzeri aðýrlýðý olan eþyalar bulundurmayýn. Kaza esnasýnda arka camdan öne doðru fýrlayacak bir bonda çantanýn etkisi yüzlerce kiloya, basit bir kutu mendilin etkisi de onlarca kiloya eþit olacaktýr. Eðer otomobiliniz bir station ise yine ayný mantýkla bagaj kýsmýna koyduðunuz eþyalarýn fýrlamamasý için bir bagaj filesi kullanýn.

* Sizinle birlikte seyahat eden yolcularýnýzý kendilerine en uygun yerde deðil, trafik açýsýndan en uygun yerde indirin.

* Eðer otomobil arkadan kayma eðilimi gösterirse frene basmak yerine ayaðýnýzý gazdan çekin ve direksiyonu kayan yöne doðru hafifçe çevirin.

* Otomobil kullanmak son derece dikkat isteyen ve konsantrasyona dayalý bir iþtir.

* Ciddiye alýn. Herkese kazasýz sürüþler...

03/10/2022 Gün Ortalama:49  Bugün37 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:100.25.42.211