Türkçe


Sürücü Belgesi Randevu

Elektronik Ehliyet Sınavı(e-Sınav)

Güzergah

Gerekli Evraklar

  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Kimlik fotokopisi
  • Diploma veya tastikname aslı
  • Sabıka kaydı
  • Sağlık raporu Fotoğraflı
  • İkametgah Senedi
  • Ehliyet fotokopisi (fark için)

DUYURULAR

Kayıtlarımız 

Başlamıştır

Sürücü Adaylarýna Tavsiyeler

İzlenme 9634

Trafik kurallarýna uymak bir zorunluluktur. Ancak, trafiðe çýkan her sürücü, bu kurallara uymayý bir ilke olarak kabul etmelidir. Hepimiz kuralsýzlýðýn kargaþaya yol açtýðýný biliriz. Ancak, trafikte kuralsýzlýk, kazalarý, en kötüsü de yaralanma ve ölümleri beraberinde getiriyor.

"Yalnýzca kurallarý bilmekle, hata yapmamakla iyi sürücü olunmaz. Eðer karþýndakinin yaptýðý hatayý giderebiliyorsan, o zaman iyi sürücü olursun." 
Bu bölümde; "iyi bir sürücünün" sahip olmasý gereken kimi özellik ve durumlar ele alýnacak... 

GÜVENLÝ BÝR SÜRÜÞ ÝÇÝN MERHABA!... 

 Sürücü belgenizi aldýnýz. Artýk trafiðe çýkmaya hazýrsýnýz. O halde, "karayolu"nun trafik için kamunun yararlanmasýna açýk olan arazi þeridi, köprüler ve alanlar olduðunu lütfen unutmayalým
Trafiðe çýkmak ciddi bir karardýr. Sürücü belgesi almýþ olmak bunun ilk koþulu olsa da, deneyimsizlikler trafiði aksatmamalýdýr. Bu nedenle deneyimsiz sürücüler, trafiðin az olduðu saatler ve güzergahlarý seçmeli, deneyim biraz daha arttýðýnda yoðun trafiðe girilmelidir
Trafik kurallarýna uymak bir zorunluluktur. Ancak, trafiðe çýkan her sürücü, bu kurallara uymayý bir ilke olarak kabul etmelidir. Hepimiz kuralsýzlýðýn kargaþaya yol açtýðýný biliriz. Ancak, trafikte kuralsýzlýk, kazalarý, en kötüsü de yaralanma ve ölümleri beraberinde getiriyor.

Öyleyse ne yapmalýyýz

*Sürücü koltuðuna oturduðumuz andan itibaren kafamýzdaki her þeyi atmalý ve dikkatimizi sadece yola vermeyi bir alýþkanlýk haline getirmeliyiz
*Lütfen dikkat! Yola zamanýnda çýkmamýþsak, zamanýnda varmaya çalýþmayalým. Telaþ kazayý davet eder. Telaþ yerine sakinliði, sinirlenme yerine ise hoþgörülü olmayý saðlamalýyýz. 
*Trafiðe çýkardýðýnýz araç bakýmlý olmalý. Düzenli bakýmý yapýlmamýþ bir araçla trafiðe çýkmak, hem kendimiz hem de diðer insanlar için tehlike oluþturacaktýr. 
*Yine araçta bulundurulmasý gerekli olan malzemelerin tam olmasýna özen gösterilmelidir. 
*Bu malzemeler, yalnýzca bulundurulmasý zorunlu olduðu için deðil, gerçekten gerekli olduklarý bilinciyle araca konmalýdýr. Malzemeler zaman zaman kontrol edilmelidir. Gerekiyorsa yenileriyle deðiþtirilmelidir. Yangýn söndürme cihazý ise 3 ayda bir kontrol ettirilmelidir. 
*Ve lütfen yangýn söndürme cihazýný sürücü koltuðunun yanýna kolay eriþilebilir bir yere koyalým. Unutmayalým ki, yangýn söndürücü bir aksesuar deðil, tehlike anýnda bir cankurtarandýr. O nedenle yalnýzca standartlara uygun yangýn söndürücü satýn alalým. 

HER ÞEY GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN 

Emniyet Kemeri: 

Aracýnýz size çarpmaz siz aracýnýza çarparsýnýz. Tabii emniyet kemerini takmamýþsanýz! 
Emniyet kemerini takmak zorundayýz. Ancak, çarpma anýnda araçtan fýrlamamýzý veya ölümcül yara almamýzý engelleyecek tek þey de iþte bu kemerdir. 
Çarpma sonucu araçtan fýrlamýþsanýz, hep söylene geldiði gibi "emniyet kemeri sýkýyor beni" sözünü belki bir kez daha söyleme þansýna sahip olamayacaksýnýz. Lütfen unutmayýnýz: "Emniyet kemerleri, tekerlekli sandalyeler kadar sýkýcý ve baðlayýcý deðildir." 
Araç suya gömüldüðünde ya da araçta yangýn çýktýðýnda emniyet kemeri baðlý ise ölüm riskinin arttýðý kanýsý vardýr. Oysa, emniyet kemeri takýlmadýðýnda çarpma sonucu genelde bilinç kaybý oluþur ve kazazede bu nedenle dýþarýya çýkamaz. Kemer takýldýðýnda, baþýn alacaðý darbe azalacaðý için, bilinç kaybý oraný azalacaktýr. Dolayýsýyla bilinci yerinde kazazede, ister su altýnda olsun, isterse yangýn tehlikesi olan araçta, emniyet kemerini açarak dýþarý çýkabilecektir. 

Ýki küçük uyarý daha: 

*Emniyet kemeri ne çok sýký ne de gevþek olmalý. 
*Kýsa mesafelerde bile takýlmalý. Ya karþýdan gelenler sizin gibi dikkatli deðilse? 

Koltuk baþlarý sizce aksesuar mý? 

Çarpmalarda yaralanma ve ölüm nedenleri arasýnda oldukça önemli yer tutan bir öge de "ikinci darbe" denilen, baþýn hýzla arkaya kaymasýdýr. Ýþte boyun kýrýlmalarýyla gelebilecek felç ya da ölümleri koltuk baþlarý önler. Tabii emniyet kemeri takýlmak kaydýyla... 
Lütfen onlarý aksesuar olarak görmeyelim. 

ÇOCUKLARI TANIYOR MUSUNUZ? 

Sevgili sürücümüz, sürücü eðitiminden geçtiniz. 
Saatte 50 km hýzla giden bir aracýn kaç metrede durabileceðini ya da kavþaklarda ilk geçiþ hakkýný biliyorsunuz; peki ya çocuklar?... 

Çocuklara iliþkin her þeyi biliyor muyuz? 

Çocuk bir þeye yoðunlaþmýþsa, diðer tüm nesneler önemini yitirir. Kaçan bir top, ona hýzla akan trafiði unutturabilir. 
Çocuk bir þeyi görüyorsa, gördüðü þey tarafýndan da görüldüðünü düþünür. Bir aracýn ya da minik bir çalýnýn ardýndan aracýnýzý görüyorsa, sizin de onu gördüðünüzü sanýr. Ayrýca çocuk, otomobillerin farlarýný göz yerine koyarak, araçlarýn çevreyi gördüðüne inanýr. Aðzý, gözü olan araçlarýn yer aldýðý çocuk resimlerini bir hatýrlayýn isterseniz! 
Çocuklarýn görüþ açýsý, kafalarýnýn anatomik yapýsý nedeniyle yetiþkinlerden daha dardýr. Yani size oranla daha dar bir alaný görebilir. 
Koþan bir köpeðin tüy, kuyruk ve kulaklarýna bakarak, hareketini ve hýzýný algýlayabilen çocuk, karþýdan üzerine gelen aracýn hareketini ve hýzýný algýlayamaz. 
Çocuklarýn dikkatleri çok daha çabuk daðýlýr. Önceden sizi görmüþ olmasýna karþýn, ani bir geliþme, baþka bir þeye yoðunlaþmasýna yol açabilir ve yaklaþan tehlikeyi unutabilir. 
Çocuklarý korna ile uyarmaya kalkýþmayýnýz. Bu dikkatlerini daðýtabileceði gibi, paniðe kapýlmalarýna da yol açabilir. 

Öyleyse ne yapmalý? 

Lütfen yerleþim birimlerinden geçerken, okul ve yaya geçitlerine yaklaþýrken hýzýnýzý iyice azaltýn ve çok daha dikkatli olun. 
Sürücülük yaþamýnýzda çok yararýný göreceðiniz bir davranýþ kuralý daha: "Sað ayaðýnýzý frene basmak için deðil, gazdan çekmek için kullanýnýz." 

Ya çocuk aramýzdaysa? 

Genelde öne oturmak isterler. Israrlarý sizi býktýrmasýn. 10 yaþýna kadar arkada oturmalarýnýn yararlarýný anlatýn ve bu durumun yasal bir zorunluluk olduðundan söz edin. Bilgilendirirseniz ikna olacaklardýr. Lütfen geleceðimiz ve herþeyimiz olan çocuklarý düþünelim. 

YAYALAR... 

Yayalar trafiðin en güçsüz ögeleridir. Bir yanda hýzý yüz kilometreyi bulan ve aðýrlýðý 1 tona yaklaþan aðýrlýktaki metal kütleler, diðer yanda, saatteki hýzý 5 kilometreyi bulmayan, ortalama 70 kilogram aðýrlýðýndaki et ve kemikten oluþmuþ yaþayan organizmalar... 
Öyleyse lütfen yayalara karþý biraz daha dikkat!...Özellikle de çocuklara...Yaya ve okul geçitlerine yaklaþýrken hýzýmýzý azaltalým. Ve daha da dikkatli olalým. 

ALKOL ve SÝGARA 

Pek çok kazanýn nedeni olan alkol: 

Alkol miktarý arttýðýnda, kandaki oksijen azalýr ve beyin yeterince oksijen alamadýðý için fonksiyonlarýný kaybetmeye baþlar. Denge, görme, iþitme fonksiyonlarýnda zayýflama olur. Yorgunluk, dikkat azalmasý, hafýza kaybý, intikal eksikliði, uyuþukluk, uyuklama, tepkisizlik, karar yanlýþlýðý oluþur. Uyarýcý etkileri de vardýr alkolün. Korku azalýr, kendine güven artar. Aþýrý hýz isteði artabilir. Lütfen alkollü araç kullanmayalým. 

Dikkat sigara! 

Sürücü koltuðunda sigara içmek riski az da olsa tehlikelidir. Sigarayý paketten çýkartmak ve yakmak dikkati bir an da olsa akan trafikten uzaklaþtýrýr. Bu durum özellikle yoðun kentiçi trafiðinde tehlike oluþturur. Eðer kesinlikle sigara yakacaksanýz, kýrmýzý ýþýklarda, araç tümüyle durunca gerçekleþtirin bu iþlemi. Sigaranýn külünü, kültablasýna bakmadan silkeleyin. Külünüzü kesinlikle açýk camdan silkelemeye kalkýþmayýn. Hava akýmý nedeniyle sýcak kül aracýn içine yayýlabilir ve gözünüze kaçabilir. 
Eðer herhangi bir nedenle sigaranýn ateþi üstünüze ya da koltuða düþmüþse, onu oradan atmak için can havliyle direksiyon güvenliðini tehlikeye atmayýn. Ya yanýnýzdakinden yardým isteyin ya da aracýnýzý güvenli bir biçimde yavaþlatarak saða alýn ve tümüyle durduktan sonra ateþten kurtulun. Belki gömleðiniz ya da pantolonunuz yanabilir ama, yanýk bir pantolon, çarpýþmýþ bir araçtan daha az can yakýcýdýr. 
Sigara izmariti ve külünü araç dýþýna atmak yasaklanmýþtýr. Çevre kirliliðine yol açan bu davranýþ, bir de sönmemiþ sigarayla yapýlýrsa, yangýnlara yol açabilir. Orman yangýnlarýnýn bazýlarý ne yazýk ki bu nedenle çýkýyor. Hele akaryakýt istasyonuna girmeden önce sigaramýzý mutlaka söndürelim. Söndürmeyen kiþileri de uyaralým. 
Daha da iyisi, gelin sürüþ sýrasýnda sigara içmeyip, bu olumsuzluklarýn tümünden kurtulalým. 

ARACINIZ TEMÝZ MÝ? 

Bakým kadar periyodik temizlik de önemlidir. Camlarý, farlarý, lambalarý, aynalarý kirli bir araç görüþ durumumuzu da olumsuz etkiler. 
Araç temizliði konusunda size bir kaç önerimiz var: 
*Aracýnýzý kendiniz yýkamak istiyorsanýz gölgeye park etmenizde yarar var. Böylece, temizlik malzemeleri araç üzerinde hemen kurumaz. 
*Yýkamada sabun ya da oto þampuaný kullanýn. Fýrça yerine de gözeneksiz sünger. Fýrça ve gözenekli sünger, kum ve tozlarla dolar. Dolayýsýyla aracýn boyasýný çizer. Paspaslar yaðlanmýþsa yýkayýn. Islak olarak yerleþtirirseniz aracýn tabanýnda çürümeye yol açarsýnýz. Dýþ yýkamaya tavandan baþlanmalýdýr. Kovanýn dibindeki pisliði süngere bulaþtýrmamak için köpükle yýkamak gerekir. Kurulama temiz bir bezle yapýlmalýdýr. Yýl boyunca arcýnýzý zaman zaman tümüyle yýkatmakta yarar vardýr. Yýkama sýrasýnda frenler ýslanacaðý için tamamýyla kuruyana kadar aracý yavaþ kullanmak gerekir. 

ÇEVRE 

Çevre konusunda duyarlý olmak gerekiyor. Aþýrý yakýt tüketimine yol açabilecek her arýzayý vakit geçirmeden gidermeli. Egzoz gazý hem insanlarý hem de doðayý etkiliyor. En çok da yaþlýlarý ve bebekleri... 
Araca gereðinden fazla yük yüklemek, aþýrý hýzla sürmek, gereksiz aksesuarlar takmak (aracýn üstüne bagaj baðlayýp yük almak, fazladan dýþ aynalar takmak, süsleyici þeyler ilave etmek, öne ve arkaya tamponlarýn altýna yere kadar sarkan panel saclar takmak gibi), sýcak havalarda camlarý sonuna kadar açmak, lastik havalarýný kontrol etmemek, gereksiz yere aracý çalýþýr durumda tutmak, hem yakýt tüketimini arttýrýr hem de havayý kirletir. 
Gereksiz yere yapýlan sert frenler, ani kalkýþlar, hýzlý dönüþler, hem lastikleri yýpratýr hem de yakýt israfýna yol açar. Ayrýca, yol yüzeyinde sürtünen lastiklerden kopan parçacýklar topraðý kirletir. 
Araçlarýn bakýmý tamircilerde yapýlmalýdýr. Akaryakýt alýrken, yað deðiþtirirken, bakým ve onarým yaparken yere dökülen yakýt veya motor yaðý topraðý kirletecektir. 
Ayrýca araç yýkarken de çevreyi kirletmemeye özen göstermeliyiz. 

MÜZÝK DÝNLEMEYÝ SEVER MÝSÝNÝZ? 

Aman ne olur yüksek sesle dinlemeyelim. Hem diðer araçlarýn uyarý için çalacaklarý korna sesini duyamayýz hem de dikkatimiz daðýlabilir. Hele kaset deðiþtirme iþini araçtaki diðer yolculara býrakalým. Yalnýz mýsýnýz? Radyo ne güne duruyor?... 
Bir de camlarýmýzýn ardýna sýzan müzik çevreyi rahatsýz edebilir. Müziði kendimiz dinleyelim baþka ortaklar aramayalým. 

ELÝMÝZ KORNAYA NE ZAMAN GÝTMELÝ? 

*Yakýn ileriyi göremediðimiz kavþak, dönemeç ve tepe üstü gibi yerlere yaklaþýrken, geliþimizi haber vermek için, 
*Gerektiðinde karayolunu kullananlarý uyarmak için, 
*Gündüz öndeki sürücüye geçme isteðimizi belirtmek için. 
Bu durumlar dýþýnda korna kullanýlmamalýdýr. Gereksiz yere kornaya basmak ya da gereðinden uzun basmak çevremizdekileri rahatsýz edecektir. Geçiþ üstünlüðüne sahip araçlarda bulundurulmasý gereken tipte korna ise takýlamaz. 
Korna ayarýna da dikkat! 

YOLCULUK 

Yerleþim birimi dýþýnda araç kullanmak, yerleþim birimi içinde araç kullanmaktan daha kolay gelebilir size. Ancak bu doðru bir kaný deðildir. Yerleþim birimi içinde yeterince deneyim kazandýktan sonra yerleþim birimi dýþýnda araç kullanýlmalýdýr. Uzun bir yolculuða çýkmaya karar vermiþsek, lütfen aracýmýzýiyi bir bakýmdan geçirelim. Ayrýca, lastiklerimizin hava basýnçlarýný ölçelim. 

Dinlenme 

Unutmamamýz gereken bir kural da, ticari amaçla yolcu ve yük taþýyan araç sürücülerinin karayolunda 24 saatlik bir süre içinde en fazla 9 saat araç kullanabileceðidir. Ýlk 5 saat sonunda ise 30 dakika dinlenmek gerekir. Bundan sonraki saatlerde yorgunluk daha da artacaðý için sýk sýk molalar vermekte yarar vardýr. Özel araç sürücüleri için bir sýnýrlama olmamasýna karþýn, onlarýn da 2-3 saatte bir mola vermesinde yarar vardýr. 

Mola yalnýzca bizim için deðildir 

Lütfen dayanýklýlýðýmýzý direksiyon baþýnda sýnamaya çalýþmayalým. Bu molalar sadece bizim için deðil, ýsýnmýþ lastiklerimiz için de gereklidir. Çünkü, araç hýzla ve uzun kilometre yol aldýðý sürece, lastik içindeki hava devamlý olarak hareket eder. Lastik gittikçe ýsýnýr ve hava basýncý artar. Lastikler orta kýsýmlarýndan aþýnmaya baþlar. Týpký fazla þiþirilmiþ lastiklerde olduðu gibi... 

Uykunuz gelirse 

Kalan yolun kýsalýðý uykuyu engelleyemez. Bu nedenle uykunuz gelirse, uygun bir yerde durup, yarým saat kadar uyuyun. Uyandýktan sonra, açýk havada yapacaðýnýz basit birkaç egzersiz çok yararlýdýr. Bu koþullarda yarým saatlik uykunuz, 2 saat daha araç kullanmanýzý saðlayabilecektir. 
Durduðunuz yerde koþullar uygunsa, 5-10 dakika toprak ya da çimde yatmanýz, vücudunuzda biriken duraðan elektriðin boþalmasýný saðlayacaktýr. 
Molalar kesinlikle araç dýþýnda geçirilmelidir. 
Verilen yemek aralarýnda ise hafif yiyecekler yemek gerekir. Direksiyon baþýnda ise bir þey yemek ya da içmek son derece sakýncalýdýr. 

HAVA KOÞULLARI ve SÜRÜCÜLÜK 

YAZ: 

Kýþ aylarýnýn güç hava ve yol koþullarýndan çýkan araçlarýn bakýmý çok önemlidir. Bahar sonu-yaz baþýnda alýnmasý gereken önlemlerin baþlýcalarý þunlardýr: 
*Aracýn alt bölümü toz ve çamurdan temizlenmelidir. 
*Soðutma ve yaðlama sistemi kontrol edilmeli, gerekli deðiþiklikler yapýlmalýdýr. 
*Soðutma sývýsýndaki antifiriz oraný kontrol edilmelidir. 
*Klimalý araçlarda, klima gazý kontrol edilmelidir. 
*Fren hidroliði deðiþtirilmelidir. 
*Lastiklerin hava ayarlarý yaz ölçülerinde yapýlmalýdýr. 
*Gerekiyorsa lastik deðiþimleri yapýlmalýdýr. 
*Araç uzun süre parkedilecekse güneþlik, mümkünse tente kullanýlmalýdýr. 

Yazýn araç kullanýrken unutulmamasý gereken bir kaç nokta: 

*Camlarýnýzý açmak yerine havalandýrmayý kullanýnýz. Açýk camlar hem aracýnýzýn dengesini bozacak, hem de yakýt tüketimini artýracaktýr. 
*Kaliteli bir güneþ gözlüðü yansýmalarý azaltacaðý gibi, gözünüzün yorulmasýný da önleyecektir. Hele açýk renkli gözlere sahipseniz, "gözlüksüz yola çýkmayýn" deriz. 
*Aþýrý sýcak uykunuzu getirebilir. Bu nedenle molalara ve yiyeceklere dikkat etmenizi öneririz.

KIÞ: 

Sonbaharýn o güzelim günleri geride kaldý. Siz ve aracýnýz artýk yaðmur, kar, çamur, sis, rüzgar ve buzun etkisi altýndasýnýz. Görüþ mesafeniz eskiye oranla çok azaldý. Aracýnýzýn bakým ve kontrolleri çok daha fazla önem kazandý. Bu kontrol ve önlemleri þöyle sýralayabiliriz: 
*Antifrizinizin donma derecesi ayarlanmalýdýr. 
*Termostatýn durumu kontrol edilmelidir. 
*Soðutma sisteminde kaçak olup olmadýðý kontrol edilmelidir. 
*Kalorifer sistemi gözden geçirilmelidir. 
*Lastiklerin kontrolü ve hava ayarlarý yapýlmalýdýr. Kýþýn kullanacaðýnýz lastiklerin diþ derinliði en az 3mm. olmalýdýr. 
*Akümülatör kontrol edilmelidir. 
*Iþýk sisteminin ayarlarý ve þiddetleri kontrol edilmelidir. 
*Fren sistemi gözden geçirilmelidir. 
*Aracýn boyasý gözden geçirilmelidir. 
*Silecekler ve su püskürtme sisteminin iyi durumda olmasý gerekir. 
*Araçta bulundurulmasý zorunlu olan araç ve gereçlere, patinaj zinciri ve çekme halatýný eklemek gerekir. 
Kýþ aylarýnda yollar kaygan ve görüþ mesafesi az olduðu için hýzýn azaltýlmasý gerekmektedir. Lastik deðiþtirmek için en uygun mevsim sonbahardýr. Böylece kýþa yeni lastiklerle girme þansý elde edilir. 
*Islak ve kaygan yollarda hýzýnýzý düþürün. Unutmayýn ki durma mesafeniz yaz aylarýna oranla daha uzundur. 
*Su birikintilerinden geçerken hýzýnýzý iyice düþürün. Saatte 40 km'nin üzerindeki hýzlar, kýzaklanmaya ve aracýn kontrolden çýkmasýna yol açabilir. 
*Su birikintilerine olabildiðince tek taraflý girmemeye çalýþýn. 
*Yaðýþlý havalarda erken ve yumuþak fren yapýn. Daha da iyisi,sað ayaðýnýzý frene basmak için deðil, gazdan çekmek için kullanýn.Uygun vitesin size saðlayacaðý kompresyon freni servis freninden daha güvenlidir. 
*Karlý havalarda yola çýkmadan önce, aracýnýzýn üzerinde biriken karý tümüyle temizleyin, yalnýzca camlarý temizlemekle yetinmeyin. 
*Gerektiðinde zincir takmaya üþenmeyin. 
*Buzlanan camlarý temizlemek için eritici spreyler kullanýn. 
*Aracýnýzý çalýþtýrýrken, radyatörün önüne koyacaðýnýz bir karton ya da mukavva, aracýnýzýn daha çabuk ýsýnmasýný saðlayacaktýr. Ýlk ýsýnmayý çok uzun tutmadan, düþük vitesle 1-2 km yol yapmak, aracýnýzý uygun ýsýya getirecektir. 
*Jigle kullanma, aracýn çalýþmasýný çabuklaþtýrýr. 

Küçük bir hatýrlatma: 

Kýþ aylarýyla birlikte, ayaðýmýzý sýcak tutan bot ve çizmeler ne yazýk ki, güvenli ve kolay sürüþ için tehlike oluþturur. Kalýn ve geniþ tabanlý bot ve çizmeler, hem pedallarý hissetmemizi engeller, hem de bileðimizin esnekliðini azalttýðýndan, pedal hakimiyetini güçleþtirir. Tabandaki yivlere dolan kar ve çamurun pedallarda yaratacaðý ýslaklýk ve kir de cabasý. Öyleyse ne yapmalý? 
Aracýnýzda bulunduracaðýnýz yumuþak, ince tabanlý bir ayakkabý tüm bu sorunlara çözüm olacaktýr. Aracýnýza binip inerken yalnýzca 1-2 dakika alacak bu deðiþtirme iþlemi, sürüþ güçlüðü ve güvensizliðinden daha iyi deðil midir? 

ÝÞARETLEME 

Bir kaza klasiði: Ýþaretlememe ve yanlýþ iþaretleme 

Kaza nedenleri arsýnda arýzalý aracýn taþýt yolundan çýkartýlmamasý, iþaretlenmemesi ya da yanlýþ iþaretlenmesi önemli bir yer tutmaktadýr. 
Pek çok sürücü bir dönemeçten ya da tepe üstünden sonra ansýzýn karþýlarýna çýkan arýzalý bir aracýn yarattýðý tehlikeyi yaþamýþlardýr. Hiç bir iþaret koymaksýzýn ya da taþ dizerek, yola ilk yardým çantasý, bidon, kriko ve benzeri þeyleri koyarak; üstüpü, eski lastik yakarak yanlýþ iþaretleme yapan araç sahipleri, ne yazýk ki ölümcül kazalarýn sorumlusu olmaktadýrlar. Ünlü ralli sürücüsü Renç Koçibey'in de iþaretlenmemiþ bir araca çarparak yaþamýný yitirdiðini hatýrlayalým ve lütfen kurallara uygun iþaretleme yapalým. 
Uygun iþaretleme, aracýn acil uyarý ýþýklarýný yakarak ve aracýn önüne ve arkasýna, uygun yerlere reflektör konularak yapýlýr. Reflektörün bir kenarý 45 cm uzunluðunda eþkenar üçgen biçiminde olmasý ve her kenarýnda 5 cm'lik yansýtýcý yüzey bulunmasý zorunludur. Ayrýca reflektörün, rüzgar nedeniyle devrilmeyecek yapýda ayaklarýnýn olmasý da kurallardandýr. 
Görüþü kapalý, dönemeç ve tepe üstü gibi yerlerde reflektörün araçtan en az 30 metre uzaða ve diðer sürücüler tarafýndan en az 150 metreden görülebilecek biçimde yerleþtirilmesi zorunludur. 
Tehlikeli madde taþýyan araçlarýn bozulup yolda kalmasý durumunda, kesinlikle kýrmýzý ýþýkla iþaretlenmesi ve baþýnda beklenerek gözetim altýnda tutulmasý zorunludur. 

ARKA CAM GERÝYÝ GÖRMEK ÝÇÝNDÝR 

Arka cam sürücülerin geriyi görebilmeleri içindir. Ne var ki, kimi sürücüler arka camýn önünü geriyi göremeyecek tarzda kullanmaktadýrlar. 
Camýn önündeki bölmeye giyecek, çanta, fotoðraf makinesi, yiyecek ve içecek malzemeleri koyduklarý gibi gereksiz aksesuarlarla da doldurmaktadýrlar. Arka cama çeþitli tip ve boylarda çýkartmalar yapýþtýrmaktadýrlar. Oysa bunlarýn tümü yasaktýr. Ve bu yasaklar, trafiðin güvenli bir biçimde yürümesi için konulmaktadýr. 
Arka camýn önündeki bölmeye konulan sert cisimler ciddi bir tehlike kaynaðýdýr. Bu cisimler sert bir frende, yolcularýn baþlarýna bir mermi hýzýyla çarparak ciddi yaralanma ve kazalara yol açabilmektedirler. Lütfen biraz daha dikkat! 

SAVUNUCU SÜRÜCÜLÜK 

"Yalnýzca kurallarý bilmekle, hata yapmamakla iyi sürücü olunmaz. Eðer karþýndakinin yaptýðý hatayý giderebiliyorsan, o zaman iyi sürücü olursun." 
1960'lý yýllarda Ankara'da taksi sürücülüðü yapan bir bayana ait bu sözler. Ve bu sözler "savunucu sürücülük" kavramýnýn temel bir ilkesini tanýmlýyor: Trafik ancak tüm ögelerinin kaçýnýlmaz bir uyum içinde olmasýný gerektiriyor. 
Yani siz hata yapmayabilirsiniz, kurallara tümüyle uyarsýnýz. Ancak, bir baþkasýnýn hatasý yine ölümcül kazalara yol açabilir. 

Öyleyse ne yapmalý? 

"Hakkýnýzdan vazgeçebilirsiniz; aklýnýzdan asla!..."Ýþte savunucu sürücülüðün en temel ilkesi: Hoþgörü. Hata yapanlarý baðýþlayabilirsiniz. Tabi ki ayný yanlýþý yinelememesi için uyarmayý gözardý etmeden. 

Sabýr... 

Eðer gece yarýsý boþ bir yolda kýrmýzý ýþýkta durduðunuz için size korna çalan, sellektör yapan bir sürücü olursa, lütfen yeþil ýþýk yanana kadar hareket etmeyin ve ýsrarla diðer sürücüye ýþýðý gösterin. Gerekirse aracýnýzdan inip, sabýrla trafik kurallarýnýn herkesin can ve mal güvenliði için konduðunu anýmsatýn ona. 

Ýyiniyet... 

Ýki yönlü bir yolda karþýdan gelen ve sola dönmeye çalýþan bir araca yaklaþýyorsunuz. Trafiði tehlikeye düþürmemek koþuluyla, ayaðýnýzý gaz pedalýndan 1-2 saniye kaldýrmakla ve yol verdiðinizi gösterecek bir iþaretle, diðer sürücüye dönüþ þansý verebilirsiniz. Böylece hem diðer sürücüyü bir sýkýntýdan kurtarýrsýnýz, hem de trafiðin sýkýþmasýný önlemiþ olursunuz. Sýkýþýk ve çok aðýr akmakta olan bir trafik ortamýnda park yerinden trafiðe katýlmaya çalýþan bir sürücüye yol vermeniz, size bir þey kaybettirmez; diðer sürücünün riske girmesini engeller. 
Yakýn bir gelecekte yol verdiðiniz insanlarýn, diðer sürücülere, kimbilir belkide size yol verdiðini görmek mutluluðunu da yaþayabilirsiniz. 
Savunucu sürücü, trafiðin tüm ögelerini kollayan, koruyan ve potansiyel tehlikeleri göz önünde bulunduran sürücüdür. Dolayýsýyla trafiðin ögelerinden biri olan karayolu ve elemanlarýný da korur. Karayollarýnýn yapým, bakým, onarým çalýþmalarý, gerekli trafik iþaretlemelerinin yapýlmasý milyonlarca liraya mal olmaktadýr. Yapýlan çalýþmalar trafikteki güvenliðimiz içindir. Ancak, kötü kullaným nedeniyle yapýlan harcamalar artmaktadýr. 
Yol çizgileri üzerinde araç sürmek nedeniyle, çizgiler kýsa sürede silinmektedir. 
Trafik iþaret levhalarý üzerine yazý yazmak, çizmek, þekillerini bozmak, yerlerini deðiþtirmek, hatta ortadan kaldýrmak, önlerine görülmelerini engelleyecek þeyler koymak yasaklanmýþtýr. Ancak ne yazýk ki bunlar da yapýlmaktadýr. 
Ýþte savunucu sürücülük, bütün bunlarý yapmamaktýr. 

ÞEHRÝNÝZÝ TANIYOR MUSUNUZ? 

Gideceðimiz yeri iyi biliyorsak, kýsa mesafeden ve fazla yakýt tüketmeden ve çevreyi daha çok kirletmeden oraya ulaþabiliriz. 
Bir düþünün, gideceðiniz adresi sora sora bulmaya çalýþmak, trafiði aksatacak, yanlýþ tarifler fazla yol katetmenize neden olacak, yakýt tüketiminiz artacaktýr. Üstelik yorulacak ve sinirleneceksiniz. Ýþte bu nedenle gelin siz de bir þehir planý edinin. Yolda zaman yitireceðinize þehir planý üzerinde biraz zaman yitirin. Bunu lütfen bir alýþkanlýða dönüþtürelim. 

SÝZÝN BÝR GÜZERGAHINIZ OLMALI 

Belirli yollardan gitmek yolu tanýmanýzý ve olasý tehlikeleri bilmenizi saðlar. Bu güzergahý seçerken trafik yoðunluðunun fazla olmamasýna dikkat edin. Çünkü, yoðun trafik hem aracýnýzý hem de sizi yorar. Zaman kaybý, yakýt tüketimi, kazaya karýþma riski yoðun olmayan trafikte daha azdýr. 

KARAYOLU HARÝTASINI KULLANABÝLMEK 

Yolculuk öncesi gidilecek yer karayollarý haritasýndan saptanmalý. Böylece varmak istediðiniz yerin kaç kilometre olduðunu bilir, hangi yollarý kullanacaðýnýza karar verir ve hatta mola yerlerinizi bile saptayabilirsiniz. 

Bütün bunlara ek olarak bir de trafik iþaretlerine dikkat etmemiz gerekiyor... 

Kaynak: K.Y.G.M Trafik Eðitim Seti


04/10/2023 Gün Ortalama:98  Bugün21 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.236.237.61